Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, VISBY BACKEN 3 KV BACKEN 3

 Anlaggning - Historik

Historik
KVARTERET BACKEN - Kvarteret är i det närmaste rektangulärt till formen och sträcker sig i nord-sydlig riktning i stadens södra del. Det sluttar från Slottsbacken i öster och ner mot Visborgsgatan i väster, och även från Artilleribacken i söder ner mot Kommendantsbacken i norr. Mellan kvarterets fastigheter och Visborgsgatan i väster, finns en gräsbevuxen slänt som inte ingår i kvarteret. Kvarteret Backen benämndes tidigare Klinteroten I, med tomtnummer 50 och 51.
På medeltiden var området sannolikt obebyggt och 1696-97 års karta visar detsamma. Vid arkeologiska utgrävningar i kvarteret har iakttagelser gjorts i form av äldre kulturlager. Sannolikt var det först vid 1700-talets mitt som kvarteret planlades och tomter infästes och bebyggdes. I husklassifikationen från år 1785 omnämns två tomter som båda var bebyggda. Förutom bostadshus på båda tomterna, fanns ett brygghus och stall på den ena, och en verkstad på den andra. Kvarteret har utgjorts av dessa två tomter fram till 1970-talet, då den södra tomten delades upp i fyra fastigheter.
Kvarteret utgörs idag av sammanlagt fem fastigheter, som alla är bebyggda. Längs Slottsbacken återfinns bostadshusen till fyra av dessa fastigheter, i form av tre stora flerbostadshus från 1800-talets slut. Endast en småskalig huvudbyggnad finns idag i kvarteret. Det är bostadshuset i skiftesverk från 1700-talet på nuvarande Backen 3. Denna byggnad blev troligen ditflyttad från en annan del av staden vid 1800-talets slut.
BACKEN 3 - Fastigheten Backen 3 är belägen i kvarterets sydvästra del och gränsar till Visborgsgatan i väster. Sedan 1700-talet ingick fastigheten i en större tomt tillsammans med nuvarande Backen 4, 5 och 6 samt den samfällda marken i söder. Den tomten infästes år 1766 och betecknades då Klinteroten I:51. Enligt husklassifikationen från år 1785 var tomten bebyggd med ett trähus med tegeltak samt verkstad och fähus med brädtak. På kartan från år 1883 finns tre byggnader utmärkta, den stora byggnaden i öster som idag ligger på Backen 4, 5 och 6, samt två avlånga sammanbyggda byggnader längs tomtens västra gräns. Det nuvarande huset på fastigheten ska enligt vissa litterära källor och muntliga uppgifter ha flyttats hit från Nunnegränd i kvarteret Novisen kring år 1904, för att ge plats för Odd Fellowlogens nybyggnad. Andra uppgifter tyder på att så inte är fallet. Exempelvis syns på kartan över kvarteret från 1883, att den nordligaste byggnaden redan då hade samma placering och volym som den har idag. Ännu på 1930-talet fanns komplementsbyggnader i en sammanhängande länga, sammanbyggd med bostadshuset i norr och fram till tomtens sydvästra hörn. Sannolikt revs de i början på 1970-talet i samband med avstyckning av fastigheterna. Backen 3 bildades år 1973. Vid samma tid utformades gårdsplanen. Denna blev brant terrasserad med betongklossar, något som är stilfrämmande för gårdsmiljöerna i innerstaden. Idag finns endast en byggnad på den sluttande fastigheten, och det är bostadshuset i skiftesverk från 1700-talet. Det är placerat i tomtens nordvästra hörn, med långsidan ut mot Visborgsgatan. Byggnaden är den enda i kvarteret som är uppförd ut mot Visborgsgatan. Fastigheten avskärmas förutom av bostadshuset av en vitputsad betongmur i norr, och ett brunsvart plank från husets södra gavel och vidare ner till tomtens södra gräns. I planket, strax söder om byggnaden, finns en gångport. Mot grannfastigheterna i öster utgörs avgränsningen av tomtens terrassering. Gårdsytan är belagd med gatsten och asfalt. Upp till grannfastigheterna i öster, genom terrasseringen, leder en cementtrappa med ledstång av trä. Av växtligheten kan nämnas päronträd, prydnadsbuskar, fläder och rosor.

KÄLLA: Visby innerstad - en bebyggelseinventering. Del 2. (2003). Huvudred. Hansson, Joakim. C O Ekblad & Co, Västervik. ISBN: 91-88036-53-7