Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Enköping kn, VECKHOLM 1:10 VECKHOLMS GAMLA PRÄSTGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Prästgårdens bebyggelse ligger samlad kring en gårdsplan med den äldre huvudbyggnaden och två flyglar samt den nyare prästgården och en mindre bod. Öster om prästgården, på andra sidan av landsvägen, ligger löneboställets boningshus och ekonomibyggnader. Den gamla prästgården är en reveterad timmerbyggnad, troligen uppförd vid mitten av 1700-talet, samt ombyggd under 1700-talets slut och försedd med en frontespis mot söder i början av 1800-talet. Vid dessa tillfällen tillkom reveteringen och tegeltaket, ursprungligen var byggnaden opanelad, rödfärgad och täckt av torv. Flyglarna är även de uppförda av timmer och reveterade, de torde vara samtida med huvudbyggnaden. Den västra flygeln utgjorde brygghus och har spiskomplexet bevarat. Även i övrigt har den västra flygeln behållit ett ålderdomligt utseende, medan den östra flygeln upprustades interiört år 1993. Den nya prästgården uppfördes år 1944 och ansluter i storlek och form till den äldre prästgården. Veckholms pastorats hembygdsförening bildades år 1950 i syfte att rädda den rivningshotade prästgården. Byggnaden inreddes till hembygdsgård under 1950-talet, ingången flyttades då till den norra fasaden och en frontespis byggdes även på det norra takfallet. Interiören moderniserades och planlösningen förändrades delvis. Föreningen har inrett huvudbyggnaden med en stor samlingssal i bottenvåningen och hembygdsmuseum i övervåningen, med bland annat samlingar från skolorna i bygden.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Upplands län, 1994-12-02, Dnr 221-2887-94