Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Karlsborg kn, SÄTRA 5:18 M.FL. EDETS BENSTAMP OCH KVARN

 Anlaggning - Historik

Historik
Edets kvarn och benstamp är byggnadsminne och ligger inom riksintresse för kulturmiljövården. Den har genomgått restaureringar såväl 1994-96 som under 2002.

Edet omnämns i skrift omkring 1447 i en jordebok, då Vadstena kloster erhåller Edet av Sven Pik som är den förste kände ägaren av Edet. Vadstena klosters övertagande sker någon gång mellan 1395 och 1415. Kvarndrift är belagt från början av 1700-talet under Edskvarn men är synonymt med Högås kvarn eller Högsås kvarn. En enbladig ramsåg omnämns 1792 i en resolution som en husbehovssåg och till ”grannars betjäning”.

En kanalförbindelse genom Sverige där sjön Viken med tillflödet Edsån fanns redan med i tankarna i slutet av 1600-talet och mätningar gjordes i slutet av 1700-talet. Edsån är vattnet Edet ligger vid och som rinner ut i Viken, omkring 3 km söder ut. År 1811 köpte Göta kanalbolaget gården bland annat för att få tillgång till vatten för hela Västgötalinjen. Kanalbolaget nyttjade också sågen och rustades därför upp. Bröderna Nils och Johan Ericsson bodde på Edet, troligast i mangårdsbyggnaden under åren 1813-1814.

År 1865 hade sågverket förfallit och man beslöt att den enbladiga ramsågen skulle ersättas men en finbladig såg samt att kvarnen byggdes om och fick 2 stenpar. Benstampen uppfördes samtidigt. Benstampen utrustades med ett nytt vattenhjul 1893.

Kanalbolaget, Sätra bruk och Aspa bruk behövde flotta timmer förbi Edet och därför anlades en flottningsränna efter 1872 som de använde mot en mindre avgift. Flottningen höll på fram till 1950-talet.

Ett kantverk med spånhyvel anskaffades 1883 och till det behövdes ett nytt vattenhjul.

Den nuvarande kvarnen byggdes 1915-16 och nya maskiner installeras som t ex kvarnstenar. Ett nytt såghus byggdes 1916, men revs efter att sågningen hade upphört 1959. Angående benstampen, vid 1915-16 års om- och nybyggnation att här kan några äldre delar behållits. Stampen användes fram till 1940-talet och kvarndriften upphörde 1953.

En anläggning för att tillverka lats uppförs intill sågverkets södra gavel 1915. Lats är tunna ribbor som spikas på timmer som ska reverteras. Lats är för att ge putsen fäste vid väggen och är tillverkade av bakar och annat restvirke. Till sågverket och ett nytt kantverk, som anskaffades, installerades ångdrift 1920-21 och för ångmaskinen uppfördes en egen byggnad i rött tegel med gavelrösten i trä. På 1940-talet ansågs sågverket vara omodernt, men 1955 arrenderades det ut till en privatperson. 1959 när kontraktet gick ut kan den industriella perioden anses vara avslutad och sågen revs kort därpå.

Göta kanalbolag säljer Edet 1988 till Sätra bruk och 1992 byggs en kraftstation på området. Mangården såldes 1994 och en restaureringsperiod börjar. Edets byggnader genomgår restaurering, renovering och upprustning under några år. Hösten 1997 blir anläggningen byggnadsminne, dock ej kraftverket som uppfördes 1992.

Benstampen i Edet är Västsveriges enda bevarade vattendrivna stamp för framställning av benmjöl som användes som jordförbättringsmedel.

Källa förutom inventeringen:
Wikenros, Ingemar. (1995) Edet – gården och industrierna vid Edsforsen i Undernäs socken. Mariestad: Wikenros