Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Solna kn, HAGA 2:1 HAGA TINGSHUS

 Anlaggning - Historik

Historik
TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Tingshuset är beläget i Hagaparkens utkant och frontfasaden vetter mot sydväst där den starkt trafikerade Uppsalavägen sträcker sig från Stockholm åt nordost. En vacker trädgård omringar tingshuset som avgränsas från Hagaparken med ett trästaket. Stallmästargården som fungerade som tingsställe under 1700- och 1800-talet ligger strax intill.

Omkring 1870, då de fem tingslagen Åker, Värmdö, Danderyd, Sollentuna och Färentuna fick benämningen Södra Roslags domsaga, började häradshövdingen Bror Wilhelm Hernblom verka för att domsagans tingshusbyggnadsskyldige skulle uppföra nya och mer ändamålsenliga domstolslokaler. När beslut hade fattats om byggande av ett nytt hus utannonserades en arkitekttävling 1904. Prisnämndens kommentarer presenterades i Tekniska Tidskriften Avd. för Byggnadskonst 1905 Inget av de båda vinnande förslagen kom att utföras.

Det nya tingshuset invigdes den 14 januari 1907, byggkostnaden hade då uppgått till 135 000 kronor. Förutom domstol rymde huset från början också bostad för tingshusvaktmästaren. Samma år slogs Sollentuna och Färentuna samman till ett enda tingslag och ytterligare några år senare, 1916, fick tingslaget status som egen domsaga. De två domsagorna delade därefter på huset som emellertid blev allt trängre.

1929 beslutades om att inreda ytterligare fem rum på vinden. 1950 köpte Södra Roslags domsaga en tomt i Stockholm och ett nytt hus uppfördes åren därpå (se Södra Roslags tingsrätt). 1952 bildade Solna stad på grund av sin kraftiga folkökning en egen domsaga och i samband med det gjordes en större ombyggnad och restaurering. Därmed fortsatte två domsagor att rumstera i huset.

1967 fick även Solna domsaga sina egna lokaler på Skytteholmsvägen i centrala Solna. Ytterligare en renovering och ombyggnad av tingshuset gjordes därför 1968. Sedan slutet av 1970-talet har Strålskyddsinstitutet haft sina lokaler i byggnaden. För närvarande (2004) är huset uthyrt som kontor för en mäklarfirma. Byggnadens exteriör ingår i byggnadsminnet Hagaparken som förordnades 1935 medan interiören har byggts om vid flera tillfällen både innan och efter det att domstolen flyttade ut 1970.