Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Örnsköldsvik kn, ULVÖN 11:1 ULVÖ GAMLA KAPELL

 Anlaggning - Historik

Historik
Ulvön koloniserades av Gävlefiskarna, som sedan 1400-talet hade fiskerättigheterna utmed norrlandskusten givna av kungen mot en årlig skatteavgift. Ulvö gamla kapell uppfördes år 1622, då på en annan plats än den nuvarande. Troligen flyttades kapellet till nuvarande läge mitt i fiskeläget på 1710-talet eftersom målningarna interiört dateras till 1719. Begravningsplatsen strax intill i söder invigdes av kyrkoherden i Nätra år 1745. Kapellet som idag ligger i svag södersluttning utgörs av ett enkelt långhus med rakslutet kor med en grund av hörnstenar och senare kompletterad kallmur, en liggtimmerstomme i sidobilat timmer med utvändig stående bred lockpanel, troligen från 1700-talet, samt sadeltak belagt med spån, som senast lades om 1988. I väster finns ett mindre, senare tillbyggt, vapenhus i resvirke, utvändigt klätt med stående lockpanel samt ett sadeltak, likaledes belagt med spån. Hela kapellet är rödmålat. Till vapenhuset finns en enkel pardörr och in till långhuset en kraftigt pilpanelad gångdörr på vars sida en målad inskription bl.a. säger följande: "Detta Cappell uppsattes 1622 och målat 1719... Roland Johansson Öberg...".

Interiört representerar kapellet 1700-talets ideal vad gäller den fasta bänkinredningen med marmoreringar på fasaden och de figurativa målningarna på väggar och tak. Målningarna, utförda av Roland Johansson Öberg, visar uteslutande bibliska motiv med en naivistisk, folklig prägel. Till kapellet hör också en klockstapel placerad strax söder om detsamma. I stapeln hänger en klocka med inskriptionen "För Ulve kapel är tänna klåka omgjuten af Eric Hillström i Gefle Åhr 1758".

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 1996-10-25, Dnr 221-4713-96