Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Eksjö kn, GULDSMEDEN 2 ASCHANSKA GÅRDEN (PUKAGÅRDEN)

 Anlaggning - Historik

Historik
EKSJÖ STAD - NORRA STADSKÄRNAN - Eksjö växte fram som stad under medeltiden. År 1568 brann staden ned och återuppbyggdes på sin nuvarande plats med en stadsplan av senmedeltida typ. Staden hade vid denna tid en mycket lantlig prägel. Först under 1700-talet började invånarna i Eksjö att i större utsträckning uppföra hus i två våningar. År 1856 brann Eksjös södra del och en ny stadsplan upprättades. Den tog hänsyn till tidens ideal med bl a bredare gator för att värna hygien och motverka stadsbränder. I Eksjös stadskärna förenas två skilda stadsbyggnadsepoker som ger möjlighet till intressanta jämförelser av byggnadssätt och stadsbild. Den norra delen av stadskärnan med sin ålderdomliga småstadsbebyggelse, blev tidigt uppmärksammad för sina kulturhistoriska värden. Bebyggelsen, som bland annat består av en rad stora borgar-, handels- och hantverksgårdar, har i stor utsträckning behållit sin ursprungliga prägel, som i en del fall går tillbaka till 1600-talet.

GULDSMEDEN 2, ASCHANSKA GÅRDEN (PUKAGÅRDEN) - En för staden karaktäristisk borgargård, huvudsakligen från 1800-talets början, med boningshus och bodar kring en helt kringbyggd gård. Med fasad mot Norra Storgatan ligger ett tvåvåningshus med brutet tak och strax intill ett annat tvåvåningshus. Gränsande till detta ligger på gårdens södra sida ett tvåvånings boningshus, sammanbyggt med ett tvåvånings uthus på gårdens östra sida.

KÄLLOR: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3
Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Jönköpings län, 1978-06-30. Dnr 11.392-2425-76
Beslut - Angående skyddsområde för byggnadsminnen i den norra stadskärnan i Eksjö, Länsstyrelsen i Jönköpings län, 1993-09-20. Dnr 221-5238-93
Länsstyrelsen i Jönköpings län, http://www.f.lst.se/