Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Eksjö kn, GELBGJUTAREN 3 GELBGJUTAREN 3

 Anlaggning - Historik

Historik
EKSJÖ STAD - NORRA STADSKÄRNAN - Eksjö växte fram som stad under medeltiden. År 1568 brann staden ned och återuppbyggdes på sin nuvarande plats med en stadsplan av senmedeltida typ. Staden hade vid denna tid en mycket lantlig prägel. Först under 1700-talet började invånarna i Eksjö att i större utsträckning uppföra hus i två våningar.
År 1856 brann Eksjös södra del och en ny stadsplan upprättades. Den tog hänsyn till tidens ideal med bl a bredare gator för att värna hygien och motverka stadsbränder. I Eksjös stadskärna förenas två skilda stadsbyggnadsepoker som ger möjlighet till intressanta jämförelser av byggnadssätt och stadsbild.
Den norra delen av stadskärnan med sin ålderdomliga småstadsbebyggelse, blev tidigt uppmärksammad för sina kulturhistoriska värden.
Bebyggelsen, som bland annat består av en rad stora borgar-, handels- och hantverksgårdar, har i stor utsträckning behållit sin ursprungliga prägel, som i en del fall går tillbaka till 1600-talet.

GELBGJUTAREN 3 - Gelbgjutaren 3 ligger norr om ån i Eksjö gamla stadskärna. Fram till slutet av 1800-talet innefattade fastigheten även Gelbgjutaren 2 i söder, idag är tomterna delade. Längs Norra Storgatan ligger ett boningshus med tillbyggnad längs Skomakargränd i norr. I den östra delen av fastigheten ligger två vinkelställda gårdsbyggnader. Mellan gårdshusen och boningshuset finns en överbyggd port med infart från Skomakargränd. År 1910 byggdes gatufasaden om till sitt nuvarande utseende. Bostadshuset på Gelbgjutaren 3 är uppfört i liggtimmer i två våningar, och har ett sadeltak. Byggnaden vilar på en sockel av huggna granitblock. Bottenvåningens gatusida har en fasad av liggande fasspontpanel och gårdsfasaden locklistpanel. Åt gården finns två utanpåliggande trapphus. I vinkel mellan byggnadskropparna finns en balkong. Byggnadens äldre planlösning är i stort sett intakt.
Uthusbyggnaderna är uppförda i timmer och stolpkonstruktion. Fasaderna är klädda med locklistpanel. Taken är sadeltak belagda med enkupigt rött tegel.

Byggnadsminnet ligger strax norr om den del av den norra stadskärnan i Eksjö som genom beslut, daterat 1993-09-20, har ett utpekat och avgränsat skyddsområde. Beslutsdokumentet finns under anläggningen: Eksjö kn, GATUMARKEN I DEN NORRA STADSKÄRNAN I EKSJÖ
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/svhus.asp?user=bygg&pass=information&disp=anlaggning&id=20453

KÄLLOR: Beslut - Angående byggnadsminnesförklaring av bostadshus och gårdsbyggnad på fastigheten Gelbgjutaren 3 i Eksjö, Länsstyrelsen Jönköpings län, 1999-01-26. Dnr 221-4080-98
Beslut - Angående skyddsområde för byggnadsminnen i den norra stadskärnan i Eksjö, Länsstyrelsen i Jönköpings län, 1993-09-20. Dnr 221-5238-93
Länsstyrelsen i Jönköpings län, http://www.f.lst.se/