Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Linköping kn, RYSTADS-TUNA 1:1 M.FL. TUNA KUNGSGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Tuna har sedan 1300-talet tillhört centralmaktens innersta krets. Endera kungamakten direkt eller de närstående, som kungamakten valt, kunde få disponera gården. Tuna är omtalat sedan slutet av 1200-talet. Under medeltiden hade gården enligt källorna flera olika ägare, såväl privata som företrädare för kyrkan och kungamakten. Om de enskilda byggnaderna på gården finns dock inga uppgifter från denna tid.
År 1594 tog Gustav Vasa över godset genom att hävda sin arvsrätt efter Sten Sture. Tuna inrättas som kungsgård med namnet Konungs-Tuna och blev säte för fogdar. Byggnadsaktiviteten på gården var enligt räkenskaperna intensiv under de kommande tio åren och Gustav Vasa gjorde flera besök på gården. En gårdsanläggning växte fram på Holmen, en förhöjning i det sanka landskapet vid Roxens strand. Denna holme var åtminstone under högvatten delvis vattenomfluten och omgavs också av anlagda vallgravar. Bebyggelsen bestod bland annat av "Stora byggningen", troligen ett bostadshus i två våningar. "Kungl Maj:ts eget kök", "Kungl Maj:ts hemlighus" samt "Borgstugan", en träbyggnad med porttorn byggd över en källare förutom ekonomi- och magasinsbyggnader. Spåren av denna anläggning kan fortfarande avläsas, bland annat ligger dagens vägbank i samma läge som den bro som byggdes fram till porttornet. De stenkällare som ligger på ömse sidor entrén till gården, i samma läge som den gamla "Borgstugan", kan vara delvis bevarade sedan Vasatiden.
[...]
Sedan 1856 har gården utarrenderats av kronan. 1878 blev Tuna formellt överförd från boställe till arrendegård under förvaltning av Kungl. Domänstyrelsen. Övergången till arrendegård markerades av en ny byggnadsperiod. Utanför den egentliga gårdsplanen väster om de båda stenhusen uppfördes en ny arrendatorsbostad med tillhörande uthus 1870.
Tuna kungsgård blev byggnadsminnesmärke (numera statligt byggnadsminne) 1935. Sedan 1994 förvaltas Tuna kungsgård av Statens fastighetsverk.
Källa: Beslutsdokument, Ändring av skyddsbestämmelser, 2016-09-19.