Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Partille kn, PARTILLE 3:152 PARTILLE HERRGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik

Partille egendom inköptes 1763 av dåvarande superkargören sedermera direktören vid Ostindiska Kompaniet David Sandeberg (adlad af Sandeberg 1772). Han ersatte det gamla corps de logiet av trä med nuvarande byggnad. På 1770-talet tillkom nuvarande byggnad som reser sig med tre våningar på sin platå. Bottenvåningen hade en representativ piano nobile-karaktär. På andra våningen fanns ett förmak, sängkammare samt ett par gästrum. I våningen två trappor upp fanns ytterligare sovrum samt en biljardsal. Byggnaden kompletterades med två flyglar och en lindallé som ledde från landsvägen i väster till borggården. Till anläggningen hörde år 1796 även ett antal invid den östra flygeln. Här låg snickarverkstad, vin- och matkällare, orangeri, materialbod, källare för trädgårdsprodukter samt en tjänstefolksbyggnad. Den västra flygeln inrymde vid denna tid förmak, kontor, bokkammare samt sal. Den östra flygeln nyttjades av trädgårdsmästaren och hans medhjälpare.

På en uppmätningsritning från 1918 framträder parterren i söder med huvudgångar lagda i solfjäderform i sluttningen mot söder. Byggnaden anknyter till engelsk arkitektur vilket medfört att kopplingar gjorts till David af Sandebergs svåger den engelske arkitekten William Chambers som var anställd i Ostindiska kompaniets tjänst. Chambers har förmodligen uppgjort ritningar för byggnaden som dock kom att bearbetas och färdigställas av Carl Wilhelm Carlberg.

Partille slott köptes på 1890-talet av Göteborgs tomtaktiebolag, vilket sålde av tomter för olika ändamål. Egendomen kom därefter att säljas av. Den västra flygeln brann 1913. Tiden kring sekelskiftet 1900 utgjorde en brytningstid för Partille samhälles utveckling från jordbrukssamhälle till industrisamhälle. Landskapet förändrades och parken förföll. Kommunen köpte Partille slott 1922 och det fungerade fram till 1970 som kommunalhus. Slottets trädgård utarrenderades till handelsträdgård. Genom utbyggnad av bostadsområden, anläggande av motorväg, parkeringsdäck, bussterminal och köpcentrum har slottsparken successivt beskurits. De delar av trädgården som återstå är terrassanläggningarna och Carlbergs allé. Grindstolparna utgör gränsen för den tidigare lustgården.

Källa: Siv Degerrman; Partille slotts trädgård- en historisk dokumentation, Partille 1993