Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Linköping kn, VÅRDSBERG 10:1 VÅRDSBERGS KYRKOGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - VÅRDSBERG

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 915, 1900: 820, 1995: 1984

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger 6 km öster om Linköping i ett magnifikt läge på en markerad höjd i sprickdalgången från sydost. Från kyrkan har man vid överblick över det fornlämningsrika landskapet. Invid kyrkan ligger Vårdsbergs säteri, en f d skola, nu daghem samt sockenstuga jämte ett antal moderna villor. Prästgården ligger 500 m nordväst om kyrkan. Miljön är av riksintresse.

RASERAD KYRKA / RUIN -DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett rundhus med transept, ett rakslutet kor, en sakristia på korets norra sida samt torn i väster. Rundkyrkan härstammar från 1100-talets senare hälft. Till dess ursprungliga planform hörde också ett mer än halvrunt korutsprång i öster. Rundhuset hade från början en tunnvälvd omgång och sex centralpelare som uppbar ett oktogonalt torn. Vid en om- och tillbyggnad under 1200-talets senare hälft tillkom det nuvarande transeptet och koret. En ursprunglig korportal i norr har mynnat i en sakristia på korets nordsida. Ett vapenhus uppfördes framför långhusets sydportal sannolikt under medeltidens senare hälft. En genomgripande omdaning av kyrkan skedde åren 1753-54. Rundkyrkans valv och centraltorn revs, likaså sakristian och vapenhuset. Det befintliga västtornet restes, under ledning av byggmästaren Petter Frimodig, samt den nuvarande sakristian uppfördes.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Vitputsad exteriör med stickbågiga fönsteröppningar, vars nuvarande form härrör från 1845. Den medeltida korskyrkan täcks av höga sadeltak, medan 1700-talstornet kröns av en dominerande överbyggnad med dubbla lanterniner. Rundkyrkans utsida dekorerades ursprungligen av lisener upptill avslutade av tärningskapitäl. Dessa kapitäl uppbar en rundbågsfris, alltjämt synlig på norra sidan. Den romanska sydportalen har säkerligen haft någon skulpterad utsmyckning. Rester av denna är möjligen en av de reliefer, som år 1958 påträffades inmurade utvändigt i kyrkans nuvarande torn. Ingång i väster via tornets bottenvåning samt på den södra korsarmsgaveln. Kyrkorummet har nu ett trätunnvalv i rundhuset, samtida med 1750-talets förändringar, samt tegelvalv från 1400-talet i transept och kor. Korskyrkans interiör förändrades väsentligt omkring år 1616 genom tillkomsten av en rik, målad dekoration på väggar och valv. Här återges i bild kyrkans viktigaste troslära, dogmerna om synd, förlåtelse och försoning. En omfattande restaurering under ledning av arkitekt Erik Lundberg företogs åren 1939-40. Den syftade bl.a. till att återge rundkyrkan så mycket som möjligt av dess äldre utseende. Bland annat blev då de märkliga kalkmålningarna i korskyrkan framtagna och konserverade. Predikstolen härrör från 1757 och förfärdigades av bildhuggare Nils Österbom i Norrköping. Det stickbågiga korfönstret i öster omges på var sida av en altartavla, bägge målade av Pehr Hörberg 1803.

Uppgifterna är sammanställda av Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2000; rev. 2003.