Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Växjö kn, JÄT 17:1 JÄTS GAMLA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Kyrkogården har troligen funnits lika länge som kyrkan, alltså sedan 1200-talet.
Klockstapeln i det sydvästra hörnet av kyrkogården omnämndes första gången 1672 men den kan
vara äldre än så. En av klockorna som tidigare hängt i stapeln är från medeltiden men den är nu flyttad
till Jäts nya kyrka. Omkring 1808 blev stapeln beklädd. 1924 slog åskan ner i stapeln och spiran och
huven brändes bort. En helrenovering utfördes 1929 och klockstapeln fick sitt nuvarande utseende, som
man tror är det ursprungliga.
Stigluckor har tidigare funnits i såväl söder som öster. En av dem är omtalad 1727. Den södra stigluckan
revs 1831 för att ersättas med en bredare öppning med järngrindar, detta för att underlätta vid
begravningar. 1846 uppfördes sockenstugan och stombyggnaden öster om kyrkogården. Nu flyttades
grindarna från södra ingången till nuvarande plats i öster och sydingången sattes igen. Troligen revs
även den östra stigluckan vid detta tillfälle.
Under koret finns en gravkammare som inrättades 1719 för Christer Boije och hans hustru Anna
Margareta von Dobrikowsky. Under sakristian finns ytterligare ett gravkor som ryttmästare Uggla på
Jätsberg lät gräva ut under 1740-talet. Under sakristians golv påträffades då en väl mumifierad kvinnokropp.
Den var helt svart men välbevarad och fullkomligt torr. Vem hon egentligen varit och när hon
levat är det ingen som vet. Hon kallades fröken Eketrä och lades i en kista utan lock under golvet inne i
sakristian. Långt in på 1900-talet vallfärdade folk för att se henne men vid sista kyrkorestaureringen såg
församlingen till att lock sattes på och skruvades fast.
1909 stod Jäts nya kyrka klar. Den gamla kyrkan var i dåligt skick och övergavs. En ny kyrkogård
anlades i samband med den nya kyrkan men begravningarna upphörde inte helt på den gamla kyrkogården.
Vid prostvisitationen 1961 ansågs kyrkogården vara vacker och välvårdad.
1959 påbörjades restaureringsarbeten av kyrkan. Denna återinvigdes 1965 men arbetena pågick en
bra bit in på 1970-talet.