Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Lessebo kn, EKEBERGA 3:1 EKEBERGA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Ekeberga kyrkogård är en relativt stor kyrkogård som har utökats i flera etapper. Kyrkogården är omgärdad
av en kallmurad mur av kluven granit. Trädkransen består av björk, lönn och pyramidek. Hela
kyrkogården ligger söder om kyrkan. Den allra äldsta delen längst i söder.
Den äldsta delen av kyrkogården är det sydvästra hörnet. Denna del är förhållandevis välbevarad
med många äldre gravvårdar och av ett betydande kulturhistoriskt värde. Pastoratet bör överväga att utarbeta
särskilda gravplatsföreskrifter för dessa gravkvarter med syfte att bevara områdets karaktär. I södra
delen av kyrkogården finns ett monument som döljer ett gravkor, som rest över släkterna Wickenberg
och Angerstein som var ägare för Kosta glasbruk under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet.
1965 utökades kyrkogården med kvarteren F –J och urnlunden U. Den senaste utbyggnaden utfördes
1980-82. Vid detta tillfälle nyplanterades kyrkogården med björk i trädkransen, på två sidor om den
gamla kyrkogården, i den södra delen av allén upp till kyrkan och som solitärträd i bland annat urngravkvarteren
och i minneslunden.
I minneslunden som anlades 1980 planterades ursprungligen en tät träd- och buskvegetation Denna
yta är idag öppen. Söder om minneslunden finns en yta för urngravar. Dessa önskar man terränganpassa
med böljande gravrader för att särskilja dem från intilliggande kistgravkvarter.
I gravkvarteren K och O-T har man förberett för framtida behov med plats för kistgravar. Grusade
gångar är anlagda mellan de idag gräsbevuxna ytorna. Församlingen önskar lägga igen gångsystemen
tillfälligtvis för att kunna sköta grönytorna mer rationellt.
På många av de enklare gravarna har det tidigare funnits gravkullar med blommor (information från
två äldre damer som besökte kyrkogården vid inventeringstillfället).