Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Leksand kn, DJURA 58:1 DJURA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Djura kyrka ligger ett par mil söder om moderkyrkan i Leksand, i Österdalälvens dalgång. Jord- och skogsbruk är ännu de dominerande näringarna i bygden. Bybebyggelsen är ovanligt omfattande, med många inslag av äldre byggnader. Byn består av en klungby förenad med en radby, där kyrkan utgör kärnan i klungbyn.
Fram till 1600-talet förblev bygden utan kyrka. Länge var stigarna till Leksand så svårfram-komliga att man som regel föredrog att ro uppför älven, förbi Åls kyrka, över Insjön och vida-re mot den avlägsna sockenkyrkan vid Siljan. När byborna istället började söka sig till grann-kyrkan i Gagnef insåg man nödvändigheten av att tillåta ett kapellbygge i Djura. År 1640 bil-dade byarna Rälta, Gråda, Lindor, Fors, Hedby och Djura en kapellförsamling och några år senare uppfördes den första kapellbyggnaden. Det skulle dock dröja till 1924 innan Djura kunde bilda egen församling.

Det första kapellets långhus uppfördes 1648 av liggtimmer och var till sin storlek nära lik da-gens byggnad. Troligen samtidigt byggdes en klockstapel mot långhusets västra gavel, kyrkans äldsta klocka bär årtalet 1648. Byggnaden renoverades, spånkläddes och rödfärgades helt 1703. Redan 1780 ansågs dock kapellbyggnaden vara så nedsliten att man beslutade att riva den för att uppföra en ny byggnad. Den spånklädda klockstapeln i stolpkonstruktion bevara-des. Det nya långhuset följde i stort sett den ursprungliga grundplanen, det förlängdes dock mot öster med en smalare tillbyggnad avsedd som sakristia medan ett vapenhus restes mot södra långväggen. Vid uppförandet av den nya byggnaden användes delvis det gamla timret.
Invändigt fick den ett för nyklassicismen tidstypiskt tunnvalv. Även om en del äldre inred-ningar och inventarier övertogs från gamla kapellet förnyades betydande delar av inredningen, som därför präglas av periodens stilideal.


För mer historik rörande kyrkans historia se kyrkan/kyrkobyggnaden