Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Leksand kn, DJURA 58:1 DJURA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Kapellförsamling utbruten ur Leksand 1640, annexförsamling 1923.

Den timrade kyrkan består av ett rektangulärt långhus med rakslutet korparti, utbyggd sakristia i öster samt ett klocktorn av stapelkonstruktion vid västgaveln.

I: Det första kapellet på platsen uppfördes 1648 i liggtimmer. Det bestod av ett rektangulärt långhus med rakslutet korparti, sakristia i norr och vapenhus i söder. Vid den västra gaveln fanns ett torn eller en stapel, som antingen var samtida med kyrkan i övrigt eller tillbyggd omkring år 1700. Rivet i samband med den nuvarande kyrkans uppförande. Den med långhusets västgavel sammanbyggda spånklädda och rödtjärade klockstapeln kvarstår möjligen från det ursprungliga kapellet (jfr Sv. K., vol. 6, 1916 och Ahlberg, 1996).

II: Den nuvarande timmerkyrkan uppfördes 1780. Ett nytt vapenhus uppfördes 1954 efter ritningar av K. M. Westerberg, vilket dock ersatte ett äldre på samma plats.

Kapellet har vitmålade träpanelfasader som pryds av lisener och uppbryts av rektangulära spröjsfönster. Långhuset täcks av ett brutet tak, valmat i öster. Sakristian har valmat tak, medan vapenhuset täcks av ett sadeltak. Ingång sker genom vapenhuset i söder.
Kyrkorummet täcks invändigt av ett trätunnvalv. Predikstolen, kyrkans tredje, är utförd 1788 med Gagnefs kyrkas predikstol som förebild. Altaruppsatsen är från 1781, och altartavlan är målad av Anders Richman i Falun 1833.
Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 1996.