Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Västerås kn, ROMFARTUNA PRÄSTGÅRD 1:3 ROMFARTUNA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Dendrokronologiska analyser av kyrkans medeltida takstolar tyder på att den uppfördes omkring 1310. Ursprungligen var byggnadskroppen rektangulär med två ingångar på södra sidan. I korgaveln fanns troligen ett trekopplat fönster, på norra och södra långsidan vardera ett tvåkopplat fönster. Det brant sluttande yttertaket var sannolikt spånklätt. Över det ursprungliga kyrkorummet fanns ett högt trätunnvalv med stor spännvidd. Kyrkorummets väggar var dekorerade med målningar i bysantinsk stil, varav fragment återstår.

Vid ombyggnad som fullbordades 1427 blev murade valv slagna över kyrkorummet, så att det delades i ett mittskepp och två sidoskepp. Över Mungakyrkan i väster slogs ett stjärnvalv. Samtidigt tillbyggdes vapenhuset mot söder och troligen även västtornet, fast det då var lägre och täckt med en låg huv.

För mer historik rörande kyrkan se kyrkobyggnaden samt bifogad PDF.


Källor och litteratur

Otryckta källor

Riksantikvarieämbetets antikvarisk-topografiska arkiv (ATA):
• Ihrfors, Eric: Westmannia sacra, handskrift färdigställd 1899-1902, baserad på församlingsarkivens handlingar från äldsta tid fram till omkring 1900.
• Rapport sammanställd av arkitekt Martin Hedmark

Riksarkivet (RA):
• F II aaa16 Kyrkliga byggnader i Sverige t o m 1810; Skrivelse angående ny predikstol den 1 december 1803

Västerås kyrkliga samfällighets arkiv (VKS):
• Bygghandlingar, fakturor 1971-2003

Västmanlands läns museums arkiv (VLM): Prästgårdsinventering 1994

Västerås stifts arkiv (VS):
• Västerås domkapitel E IV A: 68a, visitation 1695
• Västerås domkapitel E IV A: 68b, inventariebeskrivningar 1772, 1784, 1786 och 1797
• Västerås domkapitel E IV B: 89, inventariebeskrivningar 1841, 1866 och 1881. Ämbetsberättelse 1954-04-12, inför biskopsvisitation.
• Västerås domkapitel F III a; 6, inventarium 1632


Litteratur

Ahlberg, Hakon och Björklund, Staffan: Västmanlands kyrkor i ord och bild - Förlag: Staffan Björklund 2000
Berggren, Bonzo: Kyrkorna i Västmanlands län: en presentation i text och bild över samtliga kyrkor tillhörande Svenska kyrkan/utgiven av Västmanlands nyheter - Västerås 1982/
Boström, Erik: Medeltida kalkmålningar i Västmanlands län – en inventering/Västmanlands fornminnesförening och Västmanlands läns museum, årsskrift 1984, s 7-132/
Edgren, Gerd: Romfartuna kyrka – Utg. av Västerås stifts kyrkobeskrivningskommitté 1977
Ekström: Västerås stifts herdaminne, del 1:2; Återstående församlingar – Västerås 1949
Boëthius, Gerda: De tegelornerade gråstenskyrkorna i norra Svealand. Uppsala 1921
Karlsson, Lennart: Medieval ironwork in Sweden, Volume II - Stockholm 1988, s 403-404
+ artikel införd i VLT 1971-07-27