Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Upplands-Bro kn, KUNGSÄNGENS KYRKBY 8:1 KUNGSÄNGENS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Kungsängens kyrka består av rektangulärt långhus med rakslutet korparti, sakristia i norr och vapenhus i söder. På en mindre höjd några hundra meter väster om kyrkan står en klockstapel, troligen uppförd 1640. På grund av ökat innevånarantal i Kungsängen byggdes 1972 en kapellbyggnad som annex till kyrkan, efter ritningar av arkitekterna Hans Matell och Anders Nordström. Byggnaden uppfördes i anslutning till columbariet som tillkom tio år tidigare. Av den äldsta romanska kyrkan från 1200-talets första hälft återstår långhusets västra del. Omkring 1300 förlängdes långhuset åt öster till salkyrka, och omkring hundra år senare uppfördes sakristian med kryssvalv. Under 1400-talets senare hälft tillkom vapenhuset med kryssvalv, även långhus och kor välvdes med kryssvalv. De putsade murarna består av natursten, med tegel i gavlar, omfattningar och valv. Samtliga yttertak utgörs av sadeltak. Ingång till kyrkorummet sker från väster samt via vapenhuset. Under 1600- och 1700-talet utfördes reparations- och ombyggnadsarbeten. 1776 tillkom fönstrens nuvarande form, vapenhuset ändrades till materialbod, sydportalen murades igen och ny ingång togs upp i väster. 1881-82 genomfördes en restaurering efter ritningar av arkitekten Oskar Eriksson. Samtliga gavlar murades upp med trappgavelavsatser, bågfriser tillkom och en ett litet torn restes på västra gaveln. Kyrkans nuvarande utseende tillkom vid professor Martin Olssons restaurering 1920-22, då 1880-talets tillskott togs bort och kyrkan återställdes i överensstämmelse med äldre avbildningar. Även interiören restaurerades. En del av dessa arbeten, bl.a. slutna bänkar ock konservering av predikstol och altaruppsats, utfördes först 1945 och 1948. 1951-52 inreddes vapenhuset till bisättningsrum, men ändrades efter annexets tillkomst i början av 1970-talet till samtalsrum.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1996