Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Varberg kn, STRÅVALLA 4:19 STRÅVALLA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - STRÅVALLA
BEFOLKNINGSTAL - 1805: 325, 1900: 315, 1995: 517

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger enskilt i den allra översta delen av dalgången som leder ned mot kusten och Vendelsöfjorden. Strax öster om kyrkan finns en fristående klockstapel från 1739, men den har senare ombyggts vid flera tillfällen. Socknen som helhet domineras av skogsmark på berget Öaknalten.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett rektangulärt långhus med rundat korparti (dock med rak östvägg). I nordöst en vidbyggd sakristia. I kyrkan bevaras de huvudsakliga mursträckningarna av en medeltida salkyrka, ursprungligen med rakt avslutat korparti. Flera bevarade inventarier (nu i Varbergs museum) har daterats till 1200-talets andra hälft, vilket kan vara en indikation på att kyrkan uppförts under denna tid. År 1671 tillbyggdes ett vapenhus i söder. Kyrkan förlängdes 1768-70 österut, och fick då den nuvarande koravslutningen. Åren 1870-72 revs vapenhuset och i stället uppfördes en sakristia i norr efter ritningar av Otto August Mankell.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Kyrkan är vitputsad och har rundbågiga fönsteröppningar. Byggnaden har ett tegeltäckt sadeltak. Huvudingången i väster har en omfattning med en fronton. Den brädfodrade klockstapeln är vitmålad och har en karnissvängd huv. Ingångar i väster samt direkt till korpartiet i sydost. Kyrkorummet täcks av ett tunnvalv av trä från 1787, vars målningar troligen från 1790-talet åter togs fram vid en restaurering 1964. Samtidigt frilades på långhusmurarna delar av en senmedeltida arkadomsluten kalkmålningssvit. Den nuvarande predikstolen och altarprydnaden härrör från 1872.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR - Fragmentarisk dopfunt från ca 1300 med ett modernt dopfat från 1964. Delar av ett triumfkrucifix, en madonnabild och en Sankt Olofsbild, samtliga föremål från 1200-talet, förvaras på Varbergs museum. En dopfunt av täljsten från samma tidsperiod överläts 1880 till Statens Historiska museum, där också delar av en predikstol från 1748 gjord av bildhuggaren Johan Joachim Beckman finns.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2001.