Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Örnsköldsvik kn, SIDENSJÖ PRÄSTBORD 1:115 SIDENSJÖ KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - SIDENSJÖ

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 1446, år 1900: 2613, år 1995: 1307

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken; kapell under Nätra ännu 1386 (Styffe).

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen omfattar odlingsbygd i Nätraåns dalgång. Kyrkan ligger på en markant höjd ovanför en brant sluttning vid en krök i Nätraån. Stegport från 1831, av trä med svängd överdel. På kyrkogården söder om kyrkan står en vitmålad klockstapel, byggd 1736 av Erik Måberg men ombyggd och brädklädd 1886. Kyrkstallar har funnits norr om kyrkan. Ett nytt gravkapell efter ritningar av arkitekt Lars Åkerlund byggdes 1962. I väster ligger församlingshemmet.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Medeltida salkyrka med sakristia i norr och vapenhus i söder. Grundplanen är lätt romboid. En äldre sakristia av sten föregick den nuvarande träsakristian, som troligen byggdes 1742 av Erik Måberg och Jon Jonsson i Ödsbyn.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR – Vitputsad exteriör under branta takfall; rundvälvda muröppningar. Ingång via vapenhuset. Kyrkorummet täcks av två senmedeltida stjärnvalv av tegel, medan sakristian och vapenhuset har trätunnvalv. Det höga korfönstret, som har en svagt spetsbågig yttre omfattning, skärs av korvalvet och är alltså äldre än detta. Mot norr finns på medeltida manér inga fönster. Omramningen runt korfönstret snidades 1757 av Kristian Kramm från Kramfors och målades och förgylldes av Nils Winther från Anundsjö. Predellans oljemålning, som ersätter två äldre sådana, är utförd av Torsten Nordberg 1950. Måns Gran från Härnösand och hans son Magnus tillverkade på 1720-30-talen predikstolen, korskranken; nu på båtsmansläktaren respektive i sakristian, bänkarnas höga pyramider samt en läktare i väster. En äldre predikstol från 1680-talet, tillverkad av Erik Olofsson Bring från Anundsjö, finns i fragmentariskt skick bevarad i Skorped. Båtsmansläktaren på korets nordvägg byggdes 1750 av Erik Måberg och en övre läktare i väster gjordes av Johan Isaksson 1765. Profetmålningarna på läktarbarriärerna till båtsmansläktaren och den nedre västläktaren har gjorts av Nils Winther, medan den övre läktarens tavlor från 1767 har målats av Abraham Segerström i Härnösand. Orgelfasaden är ritad av Agi Lindegren. Den öppna bänkinredningen installerades i samband med en renovering under slutet av 1800-talet. Vid en restaurering 1929 under ledning av arkitekt Göran Pauli framtogs några fragment av kalkmålningar från tiden omkring 1600. Samtidigt konserverades kyrkans träskulpturer.

Flera träskulpturer från cirka 1500 har bevarats, bl a ett triumfkrucifix av folklig karaktär, medan en sittande madonna stals i april 1999 (återfunnen 2005 och återbördad till kyrkan). Den åttkantiga trädopfunten från 1665 har lock och är målad i intarsiaimitation.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 1998; rev. 2008.