Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Ljungby kn, VITTARYD 3:8 VITTARYDS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Kyrkplatsen har anor från medeltiden och här har genom historien funnits, förutom den nuvarande kyrkan,
en äldre träkyrka. De äldsta bevarade gravvårdarna på kyrkogården är från 1500-1600 talet. Under
tidigare århundraden har även kyrkorummet använts som begravningsplats. Kyrkogården ramas in av en
vackert mossbevuxen kallmurad naturstensmur och i denna har flera äldre gravvårdar hittats.
På ett flygfoto över Vittaryds gamla kyrkogård syns att det under 1950-talet funnits ett antal grusgravar,
vilka i dagsläget inte finns kvar. Förutom detta syns att det tidigare gått en grusgång från den
östra ingången diagonalt förbi den östra gaveln på kyrkan och fram mot sakristian i norr. Denna finns
inte idag.
Domkapitlet sände 1949 ut ett frågeformulär till stiftets kyrkor med frågor om kyrkogårdarna. Bland
annat frågades det om kyrkogårdarna hade utvidgats. Det svar som kom var att en ny kyrkogård hade
anlagts ca 100 meter norr om kyrkan, vilken idag omtalas som den nya kyrkogården. Om den gamla
kyrkogården har utvidgats något under århundraden finns inga uppgifter om, men troligast är att den fått
behålla sin ursprungliga form.
Enskilda gravar var vanliga, men även allmänna gravar fanns. Dessa allmänna gravar gick inte att
lokalisera under inventeringen.
Även gravkullar har funnits på kyrkogården men enligt svaren från församlingen 1949 så togs de
bort för att gravplanen skulle slätas ut. Den vanliga beläggningen var sand men det fanns även singel.
De nya gravvårdarna skulle vara omkring 60-70 cm höga och materialet granit. På dessa stenar fanns
namnet på den döde, datum för födelse och död samt gårdsnamn och bibelord/psalm. Två hällar fanns
också bevarade, men tyvärr var inskriften på dem väldigt otydlig. Båda är uppförda under 1600-talets
mitt. Förutom dessa fanns även flera andra vackra, äldre gravar från 1500-, 1600- och 1700-talen. De
flesta utav de gravvårdar som nämns i svaret fanns kvar vid inventeringen.

Den gamla kyrkogården vid Vittaryds kyrka var under 1870 talets början helt utnyttjad och det bestämdes
att det skulle byggas en ny kyrkogård. Det bestämdes även att det skulle uppföras en ny kyrkobyggnad.
Meningen var då att byggmaterial skulle tas ifrån den gamla kyrkan. Den nya kyrkogården
iordningställdes men när det var slutfört inte pengar för att uppföra den nya kyrkan. Tack vare detta finns
den gamla kyrkan kvar än idag.
Något exakt årtal för när kyrkogården anlades går inte att hitta i arkivhandlingarna men troligt är att
det var på 1890-talet, vilket går att tyda ut genom de äldsta gravvårdarna från 1890-talet. Om kyrkogården
förändrats eller utvidgats under åren finns inte mycket information om i arkiven, men troligtvis har
den sin ursprungliga utformning. Det finns inte några äldre fotografier över Vittaryds nya kyrkogård i
museets arkiv, vilket gör det svårt att få en bild över hur kyrkogården sett ut under äldre tider.
År 2003 genomfördes vissa förändringar då bland annat de gamla grusgångarna togs upp på kyrkogården,
en meditationsplats anlades, en björkspireahäck planterades utmed västra kanten av kyrkogården
och de björkar som tidigare stått i korsgången togs ned och utbyttes mot oxlar.