Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kinda kn, TIDERSRUM 6:1 M.FL. TIDERSRUMS KYRKOGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - TIDERSRUM

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 1065, 1900: 1365, 1995: 258

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger vid ett vägskäl 10 km sydväst om Kisa i södra Östergötlands skogsbygd. Den är belägen på sluttningen av en ås med utblick över en trång dalgång. På kyrkogården finns klockstapel (enligt Nils Månsson Mandelgren uppförd 1711) och gravkapell. I anslutning till kyrkan ligger ett hembygdsmuseum och ett församlingshem (f.d. skola). Detta gamla bygdecentrum är riksintresse.

RASERAD KYRKA / RUIN -DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Tidersrums är en av landets äldsta och bäst bevarade träkyrkor. Den timrade kyrkan består av rektangulärt lång-hus med smalare, rakt avslutat kor, vapenhus i väster samt en murad sakristia i norr. Kyrkan - som ursprungligen bestod av långhus och kor - uppfördes av liggande, bilat furutimmer vars yttersta årsringar genom dendrokronologi daterats till 1264. Sakristian uppfördes sannolikt under senare delen av medeltiden. Vapenhuset tillkom 1860.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Kyrkans exteriör ger ett oförvanskat intryck. Den rödfärgade timmerbyggnaden är täckt med mönsterlagda spån, sakristian vitputsad. Samtliga yttertak utgörs av spåntäckta sadeltak. De merendels rundbågiga fönsteröppningarna erhöll sin nuvarande form på 1800- och 1900-talen. Medeltidskyrkan har haft portaler i både långhusets och korets sydvägg - varav i dag endast den senare återstår. Huvudingång nu via vapenhuset i väster. Kyrkorummet genomgick viktiga förändringar under 1300-talet, då bl.a. en omfattande målningsutsmyckning tillkom. På väggar och tak i långhus och kor finns rester av höggotiska målningar från 1300-talets mitt, som framtogs och konserverades 1957-58. Under långhustakets målade medaljonger skymtar även en äldre utsmyckning. Inredningen härrör från 1600- och 1700-talet. Interiören fick sin nuvarande utformning och färgsättning vid en restaurering 1961 under ledning av arkitekten Kurt von Schmalensee. Altaret, som byggdes om 1816, pryds av delar av en altaruppsats som tillverkades 1693 av mäster Jöns. Altaruppsatsen skänktes till kyrkan 1695 av major Gabriel Gyllenståhl. Predikstolen tillkom 1661 och målades 1662 av mäster Johan Christofersson.

Uppgifterna är sammanställda av Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2000; rev. 2003.