Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kinda kn, PROSTEN 1 M.FL. KISA GAMLA KYRKOGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Nya Kyrkogårdens historik

Enligt en artikel i Östgöta Correspondenten den 8 februari 1929 planerades en
utvidgning av kyrkogården i Kisa. Stadsarkitekt Olof Lundgren i Linköping upprättade
ett förslag som bl a innebar att entrén till det nya området skulle vara från platsen söder
om kyrkan. Eftersom området delvis sluttar skulle det byggas i terrasser med de olika
terrasserna utbildade såsom gravgårdar. ”I kyrkans axel föreslås en ceremoniplats,
avsedd för jordfästningar i det fira, och i samband med denna är plats reserverad för ett
mindre kapell.” Själva gravarna skulle huvudsakligen orienteras mot öster. Områdets
övre del skulle hägnas med bogårdsmur och den nedre delen med häck och staket.
Relativt stora träd skulle planteras utefter västra gränsen och skugga den övre terrassen.
Entrégången skulle markeras med en poppelallé och terrasser och murar av jordsten
krönas smed låga häckar. Grusgångarna skulle skiljas från gravfälten av smala remsor
gräsmatta. Mark inköptes av f. häradsdomare Gustaf Larsson, Gammalgård, och arbetet
med planering m m bedrevs i församlingens egen regi under ledning av vägbyggmästare
J A Rydell, Kisa. Terrasserna omgavs med granitmurar med krön av kalkstensplattor
och de mindre terrasserna markerades med ligusterhäckar. 1937 stod den nya
kyrkogården färdig till en kostad av ca 56 000 kr och invigningen förrättades av biskop
Tor Andrae.

Redan från slutet av 1960-talet diskuterades ytterligare en ny kyrkogård och ett
föreslaget läge var på Hargs marker nära Brostorp nordväst om samhället. Några år
senare förordades en utvidgning mot norr av den befintliga nedre kyrkogården och det
var också det alternativet som slutligen valdes. Invigning skedde 1980 och den nya
delen hade kostad 1,1 milj kronor. Förutom kistplatser innehöll den en urnlund och en
minneslund. 55 lövträd, 280 barrbuskar och drygt 900 andra slags plantor hade
planterats.
I slutet av 1980-talet planerades för en minneslund på den s k ceremoniplatsen på
kyrkogårdens västra del.