Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kinda kn, PROSTEN 1 M.FL. KISA GAMLA KYRKOGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Kyrkogårdens historik
Den äldre kyrkogården upplevs som uppdelad i tre delar. Den äldsta delen är lokaliserad
söder och öster om kyrkan. Den har med stor sannolikhet vuxit fram sedan medeltiden
och tittar man på en storskifteskarta från 1781 är det tydligt att kyrkogården var av ringa
storlek. Under åren har kyrkogården utvidgats och grävts om otaliga gånger. Den norra
delen av kyrkogården ordnades 1821 men togs inte i bruk förrän 1825. Väster om detta
område skedde 1905 ytterligare en utvidgning. Av äldre fotografier att döma innehöll
denna del många träkors. Häradsekonomiska kartan från 1868-77 visar en utvidgning i
nordväst och uppgiften om en ny del år 1905, som är hämtad från en tidningsartikel, är
därför osäker. Det kan också vara så att området fanns reserverat för
kyrkogårdsändamål redan när häradsekonomiska kartan framställdes men inte togs i
bruk förrän 1905.

Enligt en tidningsartikel från 1937, som skrevs dagarna innan invigningen av den nya
nedre kyrkogården öster om kyrkan, skedde även på 1830-talet en utvidgning av den
gamla kyrkogården. I samband med denna skall den ha omgärdats med en stenmur.
Dessförinnan bestod omgärdningen sannolikt av en balk av timmerstockar täckta med
bräder. I samma artikel finns en uppgift om att ”den forna stenmuren utmed
bygdevägen” var ersatt av en hagtornshäck. Fram till 1773, innan tornet byggdes,
hängde kyrkklockan i en klockstapel av trä invid kyrkan. De ovan nämnda
grindstolparna vid södra ingången uppfördes på 1780-talet. Likadana grindstolpar finns
även placerade vid den västra huvudingången. I äldre tider var det vanligt att djur betade
på kyrkogården, men 1822 blev detta förbjudet och lås sattes på grindarna. Sedermera
anbringades färister mellan ingångarnas grindstolpar. Färisternas järngaller låg
fortfarande kvar på 1930-talet men groparna var igenfyllda. På ett foto från 1959 av den
södra ingången kan man se att den idag borttagna järngrinden var kvar. Dessutom visar
fotot att det åtminstone väster om grinden inte fanns någon kyrkogårdsmur, utan endast
häck.

År 1978 fattades åter ett beslut om ytterligare en utvidgning i anslutning till den östra
nedre kyrkogården och denna invigdes 1980. På grund av platsbrist gjordes 1985-86 en
omläggning av området norr om kyrkan. Förutom direkta markarbeten byggdes
stödmurar, och buskar och träd planterades. Många gamla gravar togs bort.
Nordväst om kyrkan uppfördes ett gravkapell 1901 och 1952-53 skedde en ombyggnad
och restaurering av detta. Under 1980-talet decimerades antalet träd inne på
kyrkogården och 1986 fanns endast två träd i anslutning till kyrkans huvudingång samt
ett mindre antal nyplanterade rönnar.