Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kinda kn, HORNS KYRKA 1:1 HORNS KYRKOGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands
länsmuseums topografiska arkiv och bibliotek. Material har även lämnats av
Fredriksson Arkitektkontor AB, Norrköping. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är
hämtade från Lantmäteriets websida.
Kyrkogården har vuxit fram kring kyrkan som uppfördes 1754.
Lantmäterikartan från 1791 visar en ingång i kyrkogårdens östra mur.
En karta från 1800-talets mitt visar en sammansatt kyrkby där byggnader som kyrkstall,
sockenmagasin, fattigstuga och sockenstuga låg i anslutning till kyrkan och
kyrkogården. Även en åkerlycka låg väster om kyrkogården. Kyrkogården har vid den
här tiden en kvadratisk planform där kyrkan är placerad i det nordöstra hörnet. Under
1860-talet sker en utvidgning av kyrkogårdens nordvästra del i nordlig riktning, den
invigs 17 januari 1864.
Bredvid kyrkstallet som är bevarat från 1930-talet har en förrådsbyggnad byggts. Där
finns lagerlokal, verkstads- och reparationslokal samt personalutrymmen. Enligt en
tidningsartikel från 1984 har kyrkstallet använts som ladugård då församlingens kantor
hade en viss djurhållning och byggnaden kom att kallas ”kantorns lagård”. I kyrkstallet
finns stallplatser bevarade, enligt uppgift om den gamla seden att åka släde till kyrkan
återupptas.
Norr om kyrkan finns ett transformatorshus från 1924 då kyrkan elektrifierades och som
var i bruk fram till 1971. Det är klätt med en ljus enkel oprofilerad locklistpanel. På
kyrkogården finns även ett bevarat hemlighus, som nu används som förråd.
Gravkapellet byggs 1929, efter arkitekt Ove Leijonhuvuds ritningar, byggmästare var C
A Carlsson.
Det sydvästra hörnet på den gamla kyrkogården flyttades i början av 1930-talet för att
sträckningen för den förbigående landsvägen skulle kunna förbättras.
Ritningar till den nya kyrkogården, den som idag fått benämningen mellankyrkogården,
gjordes av arkitekt Henrik Schager 1954. Den invigdes i samband med att Horns kyrka
firade 200-årsjubileum.
Under slutet av 1980-talet byggdes den nya kyrkogården, nordost om kyrkan, och
därmed tillkom ca 800 nya gravplatser.
I slutet av 1990-talet anlades Horns minneslund, den är ovanlig då den även har
utrymme för jordgravar och den möjliggör en anonym gravplats för såväl kremering
som jordgravar.
På Horns gamla kyrkogård finns många välbevarade vitmålade träkors. Det finns också
järnsmidda kors som på 1930-talet hittades på kyrkvinden. Efter renovering sattes de
upp på sin nuvarande plats. Uppgifter finns om att de är tillverkade av en faktorismed i
Finede by.