Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Sundsvall kn, GLÖMSTA 1:26 INDALS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - År 1760 skrevs kontrakt med stiftsbyggmästaren Daniel Hagman. Den äldre kyrkan från 1480 revs året därpå och den nya kyrkan uppfördes på samma plats åren 1761-63 delvis med användning av den äldres murar. Troligen stod byggmästaren även som arkitekt, samma ritning användes till Attmars kyrka. Invigningen ägde rum den 6 mars 1763 av biskop Kiörning. Åren 1848-49 förlängdes kyrkan ca 7 m åt väster, erhöll nytt lägre tak och försågs med torn. Som byggmästare stod N H V Trolle som troligen byggde efter egna ritningar. Innan tornet tillbyggdes hängde klockorna i en klockstapel av trä från 1692.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulär kyrkobyggnad med kor i öster och torn i väster. Sakristia vid nordöstra hörnet. Ingång genom tornet och på sydsidan mellan andra och tredje fönsterparet.
Materialet gråsten med tegel i valv, dörr- och fönsteromfattningar. Äldre murar ingår. Vitputsade fasader. Valmat sadeltak täckt med kopparplåt.

EXTERIÖR - 1849 genomgick kyrkan stora förändringar då den förlängdes i väster och tornet tillkom. Sannolikt försågs även hela kyrkan med ett nytt lägre tak än tidigare. Ursprungligen förmodligen en kyrka med högt valmat tak i två fall. Ritningar till den ursprungliga kyrkan saknas. Tornets avslutning avviker från samtliga befintliga förslagsritningar till torn från 1820-talet, den första avsåg ett torn i utpräglad rokokostil medan de två senare, som i princip var identiska, avsåg tornavslutningar med valmade tak och fyrsidiga öppna en lanterniner. Fönstrena tresidigt avslutade men infattade i rundbågiga nischer. Efter 1849 tycks exteriören ej ha genomgått några större förändringar förutom att dörrarna troligen kopparbeslagits i senare tid.

INTERIÖR - Rektangulärt kyrkorum, som ursprungligen hade tre tegelvalv varav det mellersta var ett stort stjärnvalv. Nu tunnvalv av trä avdelat med fyra gördelbågar. På östra väggen kraftiga träpilastrar, som bär upp en båge och bildar nischomfattning till altaruppställningen. Väggarna avfärgade i rosagult, taklisten gråmarmorerad samt valvet målat i ljusblått. Altaruppsatsen utförd 1748-52 av Jonas Granberg med målningar av Erik Hofverberg 1753 med motiven "Kristus på korset" och "Nattvardens instiftande". Predikstolen snidad 1729 av Olof Geting. Dörren till sakristian med blomster-urnor, parställda lejon, änglahuvuden m.m. utförd 1755 av givaren Jöns Nilsson och hans hustru Margit Persdotter.
Sluten bänkinredning från 1936-37 i fyra kvarter med dörrar mot mittgången men öppen mot väggarna. Huruvida läktaren är densamma som tillkom 1783 och senare blev utflyttad i tillbyggnaden eller om den nytillverkades vid det senare tillfället är osäkert. 1783 års läktare var prydd med Trons, hoppets och kärlekens symboler mitt på. På ömse sidor Moses med svärd och bok på den ena sidan och David med sin harpa på den andra. De senare flankerades i sin tur av bröstbilder föreställande kyrkoherden A Oldbergs och hans fru. Under läktaren i väster är samlingsrum, garderob och toalett. Orgeln byggd av Johan Gustaf Ek 1863, verket om- och tillbyggt 1954-55. Golvet av trä.

Källa: Kyrkobyggnader 1760-1860. Del 4, Härjedalen, Jämtland, Medelpad och Ångermanland. 1997