Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Värnamo kn, RYDAHOLMS PRÄSTGÅRD 1:4 RYDAHOLMS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Rydaholms kyrkogård har liksom kyrkan medeltida ursprung. Kyrkogårdens
tidigaste utsträckning är okänd. I samband med Dackefejden
skall Gustaf Stenbocks styrkor ha haft ett befäst läger direkt
väster om kyrkogården, av vilket ännu rester av vallar och grav finns.
Kyrkogården hade fram till början av 1900-talet en ängsliknande
karaktär med ett fåtal oregelbundet stående vårdar inom gräsytor,
vilket kan ses på en teckning från 1880-talet. Ytorna var uppdelade
i grifteplaner, tillhöriga socknens olika hemman, en sedvänja
som bestod in i 1900-talet, om än i begränsad omfattning. Kyrkogården
har varit omgärdad av stenmur, troligen sedan 1700-talet.
De båda ingångarna i nordost och söder hade timrade stigluckor.
Dessa skulle hållas låsa för att inte Klockaregårdens kreatur skulle
komma in och vegetera bland gravarna. Vid sidan av luckorna fanns
därför klivstättor av trä. 1825 beslutades efter ett förslag av pastor
Lars Gadolin att runt kyrkogården ”plantera träd af hvarjehanda
ädlare slag” till dess ”förskönande”, vilket också skedde. Eftersom
kyrkans nybyggnad 1793 mycket inkräktat på den redan trånga
kyrkogården beslutades 1830 om utvidgning. Denna kom dock
till stånd först 1859. Utvidgningen skedde åt söder på en trädgård
som klockaren brukat. En ny stenmur anlades runt kyrkogården,
till vilken nyttjades ett flertal gamla stenvårdar som var kullfallna
eller lutade. Stigluckorna flyttades och användes under en period
som kyrkstallar. Ingångarna fick stenstolpar huggna av korpral
Sven Kopp och smidesgrindar. En trädkrans planterades längs med
murarna. Samma år revs den klockstapeln som stått nordost om
koret. 1899 revs den timrade tiondebod som stått i kyrkogårdens
nordvästra hörn, sammanbyggd med muren. Detta var också den
plats där självspillingar och brottslingar tidigare begravdes.
I början av 1900-talet ordnades kyrkogården med kvarter av med
ligusterhäckar) inhägnade grusgravar mellan rätvinkliga grusgångar.
Därmed bröts traditionen med grifteplaner. Hemmansägarna sökte
sig istället nya platser längs med gångarna, där gravarna blev väl
synliga. 1920 byggdes landsvägen vid kyrkogårdens västra sida om,
varvid muren där revs och ersattes med en hagtornshäck. Stenmaterialet
blev fyllnad till vägen. 1929 utvidgades kyrkogården åt norr
och söder, varvid de gamla murarna flyttades och återuppfördes med
befintligt material. Några äldre gravvårdar tycks därvid ha tagits till
vara och placerats på kyrkogården. De nya kvarteren ordnades med
rätvinkliga grusgångar i likhet med övriga kyrkogården. Kring den
nya utsträckningen planterades nya trädrader. Även de nya kvarteren
kom till stor del att bestå av grusgravar med häckinramning.
1949 uppfördes i sydost ett bårhus efter ritningar av arkitekt E Erlandsson,
vilket med sin grå puts avsågs samspela med kyrkan. Vid
okänt tillfälle igenlades de inre grusgångarna i kvarteren från 1929.
1961 utvidgades kyrkogården åt öster enligt ett förslag av trädgårdsarkitekt
Ragnar Ekstedt. I samklang med de nya kyrkogårdsidealen
lades gravarna ”helt i gräsmatta, utan särskild inramning”. I norr
reserverades ett urngravsområde. Utvidgningen omgärdades med
en ny stenmur och mot öster även en rad med björkar. En öppning
i gamla kyrkogårdsmuren gjordes mitt för koret och i linje med
denna ordnades en gravfri ”centralplats” med ”klosterbrunn” och
rhododendronbuskar. 1967 ersattes hagtornshäcken mot landsvägen
av en stenmur i likhet med den från 1961. Gången från huvudgrinden
i väster fram till tornet belades med grå kalksten. Arbetet
utfördes av fi rma Henricsson & Lövgren från Smålandsstenar. 1980
skedde en fortsatt utvidgning österut, även denna gång projekterad
av Ekstedt. Denna kom därmed att inbegripa den s.k. ”Stora
Hålan”. En minneslund anlades och nya stenmurar byggdes. Den
östra muren gavs en svag rundning som skulle svara mot den gamla
landsvägssträckningen. Under 1900-talets sista decennier har större
delen av kyrkogårdens grusbäddar tagits bort och till viss del ersatts
med rygghäckar som strukturskapare. 2001 nedtogs häcken mellan
minneslunden och Stora Hålan. Jordningsytan utmärktes med
gatsten och två sittplatser anordnades. Förslaget var upprättat av
Landskaparna. 2005 tillkom nya armaturer längs gången mellan
torn och huvudentré.