Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Norrtälje kn, NÄRTUNA PRÄSTGÅRD 2:1 NÄRTUNA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Gravstensfragment tyder på att det funnits en kyrka i Närtuna redan på 1100-talet. Denna kyrka var sannolikt byggd i trä. Nuvarande Närtuna kyrka är uppförd av gråsten under medeltiden. Den har rektangulärt långhus byggt i tre kryssvälvda travéer, kraftigt västtorn, sakristia i norr, vapenhus i söder och en materialbod vidbyggd 1931 på tornets norra sida. Fasaderna är putsade, tornet kröns av en huv med lanternin, övriga delar täcks av sadeltak, materialboden av ett pulpettak. Sakristian och tornets nederdel är äldre än övriga delar. De hörde sannolikt till den tidigare träkyrkan och uppfördes under 1100-talets slut. Tornets kraftiga konstruktion och högt sittande ingång tyder på att det byggts i försvarssyfte. Gråstenskyrkans långhus uppfördes omkring 1300. Det tidigare smala koret utvidgades till full bredd under 1400-talets senare hälft. Vid samma tid täcktes kyrkan med stjärnvalv och tornet påbyggdes. Vapenhuset tillkom omkring 1500. Valvens omslagning kan ha orsakats av att tornspiran störtade på 1570-talet. Vid en reparation 1753-54 fick sakristian och vapenhuset sina valv, och fönstren förstorades. Tornet fick sin huv 1791-92. Fasaderna spritputsades 1871. Vid arkitekt Ärland Noreens restaurering 1949-50 återfick kyrkans interiör i stort sett det utseende den hade före arkitekt J. Laurentz tidstypiska förändringar 1896.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1996