Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Mjölby kn, SKEPPSÅS 4:1 SKEPPSÅS KYRKOGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - SKEPPSÅS

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 356, 1900: 498, 1995: 171

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger 15 km sydost om Mjölby vid ett vägskäl på en höjd högt i landskapet med vid utblick och väl synlig. Invid kyrkan finns en f d skola, nu bygdegård, församlingshem samt prästgård. På kyrkogården finns en vitmålad klockstapel som också fungerar som bisättningsrum.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett rektangulärt långhus med rymlig korsarm på den södra sidan samt ett smalare och rakavslutat kor med sakristia i norr. Kyrkans kärna med långhus och smalare kor härrör troligen från 1100-talet (korets ursprungliga utformning i öster är inte säkert känd). Genom en ombyggnad senare under medeltiden erhöll koret sin befintliga, påfallande långsträckta form. Den västra delen av långhuset har något tjockare murar och har ursprungligen fungerat som bottenvåning i ett torn. När det uppfördes är dock osäkert. Det revs vid en likaledes okänd tidpunkt. De befintliga tillbyggnaderna härrör bägge från 1700-talet, korsarmen från 1757, medan sakristians uppförandetid inte är närmare känd.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - De vitputsade murarna genombryts av stickbågiga fönsteröppningar. Byggnadskropparna täcks av skilda, spåntäckta sadeltak, valmat över korsarmens sydgavel. En likaså spånklädd takryttare, åttkantig och med spetsig spira, rider över långhusets västra del. Strävpelare i hörnen stöder korets östparti. Ingång i väster samt på den södra korsarmsgaveln; en i senare tid igenmurad portal är synlig i den södra kormuren. Långhusets medeltida valv revs på 1700-talet och ersattes av trä-tak, medan korets två ribbvalv alltjämt finns kvar. Altarets orientering har växlat. Ursprungligen låg det i öster för att sedan placeras i norr då kors-armen tillkom. Vid en restaurering 1862-63 återfördes altaret till sin plats i det medeltida koret. Kyrkan har kvar sitt altarskåp från 1400-talet. Ett 1200-talskrucifix hänger i den spetsvälvda öppningen mellan långhus och kor. Predikstolen liksom den bänkinredningen torde härröra från 1800-talets senare hälft.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR - Av kyrkans romanska dopfunt återstår cuppan. Nuvarande dopfunt är gjord av C G Wisell på 1800-talet (möjligen förvärvad i anslutning till restaureringen 1862-63).

Uppgifterna är sammanställda av Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2000; rev. 2003.