Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Vaggeryd kn, TOFTERYD 6:1 TOFTERYDS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Tofteryds kyrkogård har medeltida ursprung, men från denna tid
syns idag inget ovan mark. 1663 byggdes den första belagda klockstapeln,
vilken ersattes av en ny 1712. 1689 uppfördes ”en fyrkantig
port eller lucka” i väster. En likadan uppfördes åt norr 1778. På kyrkogården
fanns en åttkantig grav tillhörig säteriet Möllnarp. Denna
täcktes av ett koniskt tak med järnspira och årtalet 1693. Eventuellt
härrör en på tre sidor profi lerad sandstenshäll vid sakristian från
denna grav, alternativt från gamla kyrkan (altarskiva?). 1829 beskrivs
kyrkogården som ”ganska ojämn och på sina ställen bergig, är liksom
kyrkan för trång och otillräckelig... Den omgifves af en illa uppförd
ringmur…” Vidare omnämns en nu försvunnen grav vid sakristian
”med svartmålat Staquett och hvarjehanda planterade buskar tillhörig
aflidne Krono Befallningsman J P Westlund”. Då fanns även två
nu försvunna 1700-talsvårdar. Kyrkogården utvidgades 1831 med
30 alnar åt öster och tre år senare med 12 alnar åt söder. Troligen i
samband med detta revs stigluckorna samt gravkoret och nuvarande
grindpartier kom till som svarar mot kyrkans ingångar. Sannolikt
daterar sig även trädkransen till stor del från denna tid.
1906 diskuterades en behövlig utvidgning av kyrkogården. Denna
avsågs att göras åt öster och en plan utarbetades av Herman Th ulin,
Värnamo. Detta skulle inbegripa avsevärda fyllnadsarbeten och arbetena
kom ej att utföras förr än 1921 och då enligt en omarbetad plan
av Byggnadsstyrelsens arkitekt Knut Nordenskjöld. Utvidgningen
blev en 16,5 meter bred remsa längs östra kortsidan. Dessa arbeten
sammanföll med anläggandet av en begravningsplats i Skillingaryd.
1932 ordnades den östra hälften av kyrkogården. Den oregelbundna
kyrkogårdsmuren fortsattes längs utvidgningen, varvid den gamla
öststräckningen helt enkelt fl yttades ut. Vidare påbyggdes delar av
befi ntlig mur i höjd och bredd för att få en enhetlig nivå. Ytan öster
om kyrkan på äldre delen, vilken var avsedd för allmänna gravar var
mycket ojämn och jämnades ut. Ett nät av rätvinkliga grusgångar
upptogs på östra halvan. 1949 omnämns att fl ertalet av de grusbäddar
man kan se på ett fl ygfotografi från samma tid omgavs av
ligusterhäckar. Under efterkrigstiden så har fl era av gravarnas grusbäddar
lagts igen för att underlätta skötseln. 1997 nyplanterades
några lönnar i trädkransen längs sydöstra sidan.