Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Mjölby kn, HOGSTAD 21:4 HOGSTADS KYRKOGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - HOGSTAD

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 746, 1900: 827, 1995: 558

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger vid ett vägskäl 5 k väster om Mjölby i den fornlämningsrika övergångsbygden i anslutning till Hogstads moderna villasamhälle. På kyrkogården finns ett gravkapell. Församlingshemmet ligger strax utanför kyrkogården.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av rektangulärt långhus med smalare absidförsett kor, sakristia i norr och torn i väster. Den äldsta romanska 1100-talskyrkan, som alltjämt utgör kärnan i anlägg-ningen, bestod ursprungligen av långhusets östli-gaste två travéer samt det nuvarande koret. Sannolikt har långhuset förlängts i väster under 1300-talets första hälft (dendrokronologisk undersökning 2002). Sakristian tillkom på 1400-talet. År 1787 uppfördes tornet. I samband med tornets tillkomst förlades ingången i väster, det medeltida vapenhuset i söder raserades och sydportalen igenmurades.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Fasaderna är vitputsade med rundbågiga fönster. Absiden är artikulerad med lisener och en bågfris längs takfoten. Samtliga yttertak - med undantag av absi-dens kontak - utgörs av sadeltak. Tornet kröns av en huv med lanternin. Kyrkans ingång är sedan 1787 belägen i väster. Kyrkorummet har genomgått åtskilliga förändringar, men an-pass-ningarna till en senare tids behov och smak har gjorts successivt, utan att den romanska karak-tä-ren i de ursprungliga delarna helt gått förlorad. Fragment av figurativa målningar, troligen från 1200-talets förra hälft, har påträffats på långhusväggarna. De finns avtecknade, men inte framtagna. I samband med ombyggnaden 1785 ersattes de medeltida, murade valven med brädvalv, korbågen vidga-des och väggpilastrarna revs, fönstren vidgades och nya togs upp. 1780-talets tunnvalv ersattes 1875 med det nuvarande. Interiören restaurerades 1966 under ledning av arkitekten Kurt von Schmalensee. Ett senmedeltida altarskåp utgör altarprydnad. Den nuvarande predikstolen skänktes till kyrkan 1717 av rusthållaren Måns Jöns-son i Bocketorp. Predikstolen återställdes till ursprungligt skick 1966 efter att då sedan 1875 varit utan sina skulpturer. Bänkinredningen förnyades också 1875.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR - Kyrkan har kvar sitt medeltida murade altare. Bland de medeltida inventarierna finner vi en romansk dopfunt och flera medeltida trä-skulpturer. En ursprungligen romansk madonna anses ha gjorts om till en Anna-själv-tredje på 1400-talet. I kyrkan finns även en senmede-ltida tronande madonna. Även Jakob d.ä. finns skulpterad och han åberopas dessutom i en 1400-talsinskription på ena av kyrkans båda medel-tida kyrkklockor, vilket gör det sannolikt att han var kyrkans viktigaste titelhelgon. Ett 1300-tals-kru-ci-fix hänger ovan ingången till sakristian. Kyrkans äldsta predikstol från 1500-talets mitt är samtidigt landets äldsta bevarade och förvaras numera i Statens historiska museum, Stockholm.

Uppgifterna är sammanställda av Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2000; rev. 2003; rev. 2004.