Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Torsby kn, BOGRANGEN 2:4 SÖDRA FINNSKOGA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - SÖDRA FINNSKOGA

BEFOLKNINGSTAL - 1805: -, 1900: 1611, 1995: 529

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Kapellförsamling utbruten ur Dalby 1831, annexförsamling 1849.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger i skogsbygden i norra Värmland, över högsta kustlinjen. I skogslandskapet öppnar sig små gluggar med bebyggelse och odlingsmark.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den nuvarande kyrkan, som är den första på platsen, härrör i huvudsak från 1831-35. Kyrkan uppfördes med korsformad plan, vars östra korsarm innefattade ett rakt avslutat korparti och en med innervägg avskiljd sakristia. Kyrkan uppfördes tornlös, men under 1800-talets andra hälft uppfördes det befintliga tornet i väster. Vid arkitekt Einar Lundbergs restaurering 1953 gjordes vittgående ingrepp i kyrkans planform; den södra korsarmen revs samt sakristia och andra församlingslokaler inrymdes i den norra.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Kyrkans timrade väggar är i exteriören brädfodrade och vitmålade. Västtornet har accentuerade strävor, klockvåning med enkla klassicistiska arkitekturelement och kröns av lanternin med kort spira. Plåttäckta takfall. Ingång i väster via tornets bottenvåning. Kyrkorummet täcks av ett brädvalv på en profilerad taklist. Interiörens nuvarande färgsättning och fasta inredning härrör i huvudsak från Lundbergs restaurering. Den inbyggda sakristian i öster avlägsnades, medan man lät avgränsa den norra korsarmen. En ny altarprydnad av konstnär Torsten Nordberg förvärvades, ett intarsia-arbete föreställande Kristus på korset. Den öppna bänkinredningen med rektangulära gavlar torde helt eller delvis härröra från Lundbergs restaurering. Från tiden innan Lundbergs restaurering återstår en predikstol av 1800-talstyp.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1994 / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2000.