Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Norrköping kn, TÅBY 8:1 TÅBY KYRKOGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - TÅBY

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 638, 1900: 889, 1995: 403

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan är belägen 15 km sydost om Norrköping på en svag höjd i det fornlämningsrika sprickdalslandskapet invid ett vägkors. På kyrkogården finns ett gravkor för medlemmar av släkterna Taube och Ribbing, uppfört 1784, men senare ombyggt bårhus. I anslutning till kyrkan finns en i bruk varande skola samt prästgården med vidsträckt park, i dag församlingshem.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Medeltidskyrka av sten, men i övrigt okänd utformning. Vid undersökningar 1961 påträffades huggna och profilerade stenar från medeltidskyrkan, återanvända i den befintliga kyrkans murar. Vid grävning för en värmekammare påträffades även fragmentariska grundmurar. Tornet fick en överbyggnad i trä för klockorna 1752. Riven i samband med uppförandet av den befintliga kyrkan.

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - II: Den nuvarande stenkyrkan ritades av Jacob Wulff vid ÖIÄ och uppfördes 1788-89 av Casper Seurling. Den består av rektangulärt långhus med rakslutet korparti, utbyggd sakristia i öster samt västtorn, som fick en ny överbyggnad på de gamla murarna 1819.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - En gustaviansk kyrka med fasader putsade och avfärgade i beige-vitt. Långhus och kor har sadeltak och sakristian tälttak, tornet kröns av en svängd huv med urtavlor i alla väderstreck. De rundbågiga fönsternischerna är förda ned till marknivån. Interiören har stickbågigt trävalv. Altartavlan är målad av Pehr Hörberg 1796 och är infattad i en enkel samtida arkitektonisk altaruppställning. Predikstolen skänktes till kyrkan 1847, ljudtaket tillkom 1937. Troligen användes först den gamla kyrkans predikstol utförd ca 1724. Orgeln med fasad är gjord av S Nordström 1847. Dessförinnan användes orgeln från den gamla kyrkan, byggd 1696. Bänkinredningen tillkom 1888, dess öppna gavlar förändrades 1938. Sakristian är ovanligt välbevarad. Större restaureringar har utförts 1888, 1937-38 (Kurt von Schmalensee), 1962 (Kurt von Schmalensee), 1990-91. Vid den senaste restaureringen tillkom dopfunten i marmor, ritad av Kurt von Schmalensee.
Uppgifterna är sammanställda av Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2000; rev. 2003.