Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Norrköping kn, TINGSTAD 11:6 TINGSTADS KYRKOGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - TINGSTAD

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 529, 1900: 547, 1995: 5536

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan är belägen 15 km sydost om Norrköping högt i det fornlämningstäta sprickdalslandskapet med god utblick över bygden. Vid restaurering 1957 påträffades i kyrkans murverk ett fragment av en tidig gravvård av s.k. Eskilstunatyp, vilket indikerar att en kyrka funnits här under 1000-talet. På kyrkogården finns ett bårhus. I anslutning till kyrkan finns ett f d ålderdomshem (nu församlingshem), en f d skola samt en f d prästgård, nu arrendatorsbostad.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett rektangulärt långhus, ett smalare och rakslutet kor, en sakristia på korets nordsida samt västtorn. Kyrkan uppfördes under 1100-talet eller 1200-talets förra hälft. Sakristian tillbyggdes sannolikt under 1400-talet. Västtornet uppfördes 1769 av klockaren och byggmästaren Anders Hansson i Kärna (vid restaurering 1957 påträffades i långhusets västgavel en välvd öppning, vilken tolkats som en öppning mot ett möjligt äldre torn på samma plats; Nisbeth 1961). Fram till år 1860 fanns även murat vapenhus utanför långhusets nu igensatta sydportal, vilket då revs. Vid samma tillfället tillkom de kraftiga strävorna på ömse sidor om långhusets västgavel.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Exteriörens nuvarande karaktär tillkom i huvudsak i samband med förändringarna 1860. De stickbågiga fönsteröppningarna fick då enhetlig utformning, långhus och kor försågs med en profilerad taklist, yttertaket fick flackare fall och belades med plåt, istället för den då befintliga spåntäckningen. Västtornets överbyggnad med svängd huv och lanternin, konstruerad av byggmästare Petter Anders 1769-71, är alltjämt bevarad. Ingång i väster via tornets bottenvåning. Under 1400-talet slogs valv av tegel i hela kyrkan, två kryssvalv i långhuset och ett stjärnvalv i koret. En målad inskrift i korvalvet meddelar att det slagits år 1463 av murmästare Olov. Valvens målningar är framförallt arkitektoniskt förstärkande. Vid restaureringen 1957 påträffades fragment av figurmålningar i smygen till korets östfönster, sannolikt också från 1400-talet. Predikstolen är gjord av mäster Göran på 1660-talet. Altartavlan är målad av Per Hörberg 1791. Altarrundeln tillverkades 1778 av snickaren Jacob Löfgren från Mogata och försågs 1780 med allegoriska målningar. Kyrkorummets orgelläktare i väster tillkom 1724, men har förnyats senare.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR - Den medeltida dopfunten finns numera i Statens historiska museum. En avgjutning är uppställd i koret. Ett triumfkrucifix från 1400-talet finns bevarat i kyrkan.

Uppgifterna är sammanställda av Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2000; rev. 2003.