Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Botkyrka kn, ERIKSBERG 2:9 BOTKYRKA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - BOTKYRKA

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 1437, år 1900: 2159, år 1995: 33789

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken. Tumba utbruten 1974.

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen är belägen mellan Stockholm och Södertälje. Kyrkan ligger i en svag sluttning i gränszonen mellan odlad mark och morän mellan gamla Södertäljevägen och E20. Där motorvägen går låg tidigare kyrkbyns gamla tomt.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett i öster rakt avslutat rektangulärt kyrkorum vars östra hälft är något bredare, sakristia i norr, vapenhus i söder samt torn i väster. Sockennamnet och tillkomsten av kyrkan är förknippade med den helige Botvid, och mycket talar för att legendens uppgift om att en stenkyrka stod färdig 1176 är riktig (legenden omtalar också att den föregåtts av en träkyrka, färdigställd 1129). I det nuvarande långhuset härrör den västra delen från den äldsta stenkyrkan. De stora dimensionerna förklaras av kyrkans betydelse som vallfartskyrka och huvudkyrka på Södertörn, något som också gör det sannolikt att tornet, nästa etapp i byggnadskronologin, uppförts tämligen kort tid därefter. Under 1300-talets första hälft eller mitt förlängdes kyrkan österut och försågs med sakristia. Det nya koret gjordes något bredare än långhuset. De stjärnvalv som slogs under nästföljande århundrade har dock samma spännvidd i denna östra, bredare del som i den äldre västra. Vapenhuset uppfördes möjligen redan under 1300-talet, men kan också vara från århundradet därefter.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Byggnadskropparna täcks av skilda sadeltak; tornet kröns av huv och spira. Västportalen, nu kyrkans huvudingång, tycks ha tillkommit på 1760-talet (1763), eller möjligen först i början av 1800-talet. Vapenhuset, som 1926 inreddes till gravkapell, används sedan 1977 års restaurering som extra ingång och väntrum. De oputsade murarna genombryts av rundbågiga fönsteröppningar. Interiören präglas av valven, den nyklassicistiska inredningen och 1928 års strama och klassicistiska restaurering. Vid denna murades det stora, spetsbågiga fönstret i öster igen, för att bättre låta det praktfulla, flandriska altarskåpet från omkring 1525 komma till sin rätt. En kopia av det så kallade Botkyrkamonumentet står på kyrkogården.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1995 / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2002.