Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Jönköping kn, ÖDESTUGU 4:16 ÖDESTUGU KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Ödestugu kyrkogård har liksom kyrkan medeltida ursprung. Föga
är känt om kyrkogårdens äldre historia. Vid kan dock anta att den
nuvarande kyrkogårdsmuren tillkom i samband med entrépartiet
vars grind bär årtalet 1823. Vid 1900-talets början utgjordes ytan
söder om kyrkan av en parkmiljö i tysk romantisk stil med slingrande
grusgångar mellan njurformiga rabatter med planteringar av
diverse prydnadsbuskar, bl.a. hägg och jasmin enligt uppgift från
1949. Detta arrangemang kan knappast ha varit äldre än det sena
1800-talet, eventuellt att koppla samman med kyrkans renovering
1905. Sannolikt är kyrkogårdens trädrad även planterad vid denna
tid. Till det förra sekelskiftet hör också anläggandet av grusgångar
och grusgravar med häckar, vilket ännu präglar kyrkogården. 1937
utvidgades kyrkogården åt norr och ett pannrum uppfördes för kyrkans
uppvärmning. 1964 uppfördes ett bårhus. Under senare delen
av 1900-talet igenlades flera grusgravar. 2001 anlades en minneslund
utanför kyrkogårdsmuren. 2003 utbyttes belysningsarmaturerna i
samband med uppsättande av nya på norra delen. Samtidigt belades
huvudgången till kyrkan med klistrat grus på asfalt.