Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Jönköping kn, BARNARP 6:1 BARNARPS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Barnarps kyrkogård är liksom kyrkan medeltida. De första uppgifterna
kring kyrkogården är från 1700-talet. Den var då nästan
kvadratisk och hade en inhägnad i form av timmerbalk. 1768-74
ersattes denna med en stenmur. I muren fanns tre öppningar med
rymliga stigluckor, vilka bl.a. användes som förråd. Den västra
ingången har samma plats som dagens, medan ingången från gästgiveriet
i söder igensattes 1819-21 i samband med omläggning av
muren. Därvid flyttades den norra ”luckan” mot prästgården så
att den hamnade i linje med kyrkans nordport. Sannolikt revs då
stigluckorna. Vid denna tid fanns även en sockenstuga norr om
kyrkogården. Fram till 1790-talet hade varje by sin egen plats på
kyrkogården. Detta ändrades när man beslöt att ta upp gravar i tur
och ordning runt kyrkan, för ”att stoften bättre skulle hinna undergå
förgängelse och de dödas qvarlevor ej oroas.” Det dröjde dock fl era
år innan detta började praktiseras. 1871 utvidgades kyrkogården
åt norr och öster samt 1891 ytterligare ett stycke åt norr. 1916
anlades en ny kyrkogård väster om vägen. Denna kompletterades
1938 med mur och grindparti, ritat av arkitekt Paul Boberg. 1949
omnämns förbud mot att anbringa stenram på nya kyrkogården.
På fotografi er från denna tid kan man se fl era grusgravar på denna
kyrkogård. Gamla kyrkogården upptags till synes helt av grusbäddar,
inramade av främst häckar eller stenramar. 1971 utvidgades
gamla kyrkogården åt norr efter ritningar av trädgårdsarkitekt Ivar
Andersson, Jönköping. Större delen av grusbäddarna på gamla och
alla på nya kyrkogården har successivt avlägsnats under de senaste
decennierna, som regel för att underlätta skötseln. I sen tid har även
större delen av grusgångarna på nya kyrkogården lagts igen.