Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Norrköping kn, BORG 14:10 BORGS KYRKOGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Kyrkogårdens historik
Hur den ursprungliga kyrkogården sett ut från när kyrkan uppfördes 1801-03 är okänt. Kyrkan
ligger långt upp på den norra sidan vilket är en tradition från medeltiden. De flesta av
gravvårdarna ligger på den södra sidan av kyrkan. Det äldre flygfotot nedan från 1935 visar
att det tidigare har funnits grusade gravar i det som idag benämns som kv. 2. Dessa finns idag
inte längre kvar. Vidare har en grusgång som går genom detta kvarter tagits bort och ersatts av
gräsmatta. Trädkransen på den östra sidan har tagits bort och har inte återplanterats. Längs de
höga träden i mitten verkar det ha funnits en omgärdad gravanläggning med kätting/pollare.
Denna finns inte kvar idag. Under senare tid har kv. 6 anlagts utanför östra muren.

Längst fram i kyrkans kor finns flera äldre gravhällar bevarade. Sune Ljungstedt, expert på
äldre stenhuggeri, däribland gravvårdar, har ritat av flera vårdar på Borgs kyrkogård.