Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kristinehamn kn, RUDSKOGA KLOCKARGÅRD 1:6 RUDSKOGA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - RUDSKOGA

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 1284, år 1900: 1566, år 1995: 744

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken. År 1638 utbröts Sund (senare Nysund).

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen är belägen i landskapets sydvästligaste hörn, nära sjön Skagerns norra strand på en höjd i utkanten av ett öppet odlingslandskap. Den nuvarande stenkyrkan från 1700-talet har föregåtts av en medeltida träkyrka.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Medeltida timmerkyrka, vilken om- och tillbyggdes 1689 eller 1690. Den skall ha haft vägg- och takmålningar liknande de i Södra Råda.

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - II: Stenkyrkan uppfördes 1774-75 under ledning av byggmästare Johan Georg Reincke och invigdes 1777. Den består av rektangulärt långhus med inbyggt, tresidigt koravslut, torn mitt på långhusets nordsida och sakristia öster därom.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Kyrkans exteriör är i stort sett oförändrad från byggnadstiden och utgör ett välbevarat exempel på den gustavianska periodens kyrkobyggande. De putsade murarna är avfärgade i rosa och genombryts av stickbågiga fönsteröppningar, den ursprungliga färgsättningen återställdes vid restaureringen 1975. Långhusets sadeltak är valmat över såväl öst- som västgaveln och belagt med skiffer, medan tornet kröns av en karnisformad huv med åttkantig, sluten lanternin. Ingångar i norr via tornets bottenvåning samt mitt på långhusets västgavel och sydsida. Kyrkorummet täcks av ett spegelvalv med profilerad taklist. Den fasta inredningen övertogs till största delen från den gamla träkyrkan: I korpartiets murnischer står en altaruppsats från 1707 av Börje Löfman, flankerad av en romansk madonna, troligtvis den äldsta, bevarade träskulpturen från Värmland och ett senmedeltida altarskåp. Den nuvarande bänkinredningen tillkom vid en restaurering av Agi Lindegren 1911.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1994 / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2005.