Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Vadstena kn, ROGSLÖSA 8:1 ROGSLÖSA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - ROGSLÖSA

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 766, 1900: 1176, 1995: 565

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger ca 12 km sydväst om Vadstena, högt i det uppodlade landskapet mellan sjöarna Tåkern och Vättern. På platsen har påträffats fragment av tidiga gravvårdar av s.k. Eskilstunatyp, vilket tyder på att en kyrka funnits här redan under 1000-talet. Under 1700-talet har här hållits ting. Invid kyrkan ligger prästgården och en medeltida tiondebod samt skola och förskola. Vid Borghamn invid Vättern finns en ödekyrkogård, Bockakyrkogården.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett rektangulärt långhus, ett rakavslutat kor med korsarmar i norr och söder, en sakristia i vinkeln mellan koret och den norra korsaren samt torn mot långhusets västgavel; ett timrat vapenhus finns framför långhusportalen i söder. Kyrkans äldsta del är det romanska västtornet byggt före 1213 (dendrokronologiska dateringar). Det har troligen anslutit till en äldre kyrka på platsen (jfr Husaby, Vg), men huruvida denna varit av trä eller sten har inte med säkerhet kunnat utrönas. Tornet har redan från början som stått i förbindelse med långhuset via en rundvälvd öppning, eller en s.k. empor. Det befintliga långhuset uppfördes strax före 1200-talets mitt. Hur det samtida koret varit utformat är däremot inte känt. Efter en ombyggnad omkring 1260 erhöll kyrkan sin nuvarande korgestaltning, med anslutande korsarmar. Sakristian är medeltida. Vapenhuset uppfördes vid en restaurering under 1950-talet, under ledning av arkitekt Erik Lundberg.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Exteriören blottar sedan Erik Lundbergs restaurering sitt kalkstensmurverk. Kyrkans fönsteröppningar har förstorats i senare tid; ursprungligen fanns i korets östmur en trefönstergrupp av unggotisk karaktär. Korskyrkan har branta, spåntäckta sadeltak, medan tornet kröns av en pyramidformad huv, likaså med täckning av spån. Ingång i söder via vapenhuset. Den berömda Rogslösadörren med figurativa järnbeslag från 1200-talet sitter i portalen mellan vapenhus och långhus. Korets och korsarmarnas tunnvalv är sannolikt samtida med murarna, medan långhusets kryssvalv är sekundärt inslagna, troligen vid 1200-talets slut. Kyrkorummet har varit utsmyckat med medeltida kalkmålningar, numera endast bevarade i fragment i valvet över orgelläktaren. På 1700-talet utökades sittplatserna med hjälp av två läktare i långhuset och norra korsarmen; barriärerna har ovanliga målningar av J.G. Stoltz. Altarskåp och triumfkrucifix är från 1400-talet. Predikstolen är ett gustavianskt arbete från 1797. Altarring, bänkinredning och armatur ritades av Erik Lundberg.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR - Dopfunten i grå kalksten härrör från 1700-talet.

Uppgifterna är sammanställda av Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2000; rev. 2003.