Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gislaved kn, REFTELE 7:1 REFTELE KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Kyrkogården anlades under medeltid, troligen samtidigt med den
första kyrkan. Redan på 1700-talet var såväl kyrka som kyrkogård
för trång. Genom sitt platåläge kunde kyrkogården ej heller utvidgas.
Istället valde man en ny plats för den nya kyrka som uppfördes
1837. Gamla kyrkan och dess klockstapel revs och platsen där dessa
stått kunde tagas i anspråk för nya gravar. Först 1882 invigdes en
kyrkogård kring den nya kyrkan. Men även denna blev snart för
trång. 1905 gjordes en utvidgning åt norr som fördubblade ytan
jämte en smärre utökning längs östra sidan. I väster och söder lades
helt nya murar, medan man för de övriga sidorna återanvände
stenmaterialet från de befintliga murarna. Gravarna belades under
1900-talets början som regel med singel, men detta förbjöds som
gravyta på 1940-talet till förmån för gräs, många grusbäddar har
därefter avlägsnats.
1944 uppgjorde arkitekt Hugo Bolker i Värnamo ett förslag till
anläggande av gravkvarter och ceremoniplats på den outnyttjade
centrala delen av kyrkogårdens norra hälft, belägen på en smärre
höjd. Arbetena kom att genomföras omkring 1952 och inbegrep
smärre terrasseringar och plantering av avenbokshäckar längs gravraderna.
Utformningen anslöt sig till de befintliga terrängförhållandena
och trädbeståndet sparades i största möjliga utsträckning.
För gravvårdarna föreslogs en maxhöjd på 0,8-1,2 meter, polerad
svart granit förbjöds som material liksom stenramar. 1945 hade
Bolker gjort ett förslag till omplanering av kyrkogårdens sydvästra
kvarter, vilket till stor del bestod av ovårdade gravar från omkring
1900 som avsågs att avlägsnas. Förslaget som genomfördes bestod
i ordnandet av gräsmatta med rumsskapande avenbokshäckar och
ytor för familjegravar längs dessa. Samma restriktioner rörande
gravarna infördes här som ovan.
1961 anlades en ny kyrkogård enligt ett förslag av stadsträdgårdsmästare
Ivar Andersson, Jönköping. Denna lades i backen norr
om gamla kyrkogården. 1963 uppfördes ett bårhus i anslutning
till den nya delen, arkitekt var Boo D:son Widén, Jönköping.
Murarna av natursten avsågs harmoniera med kyrkogårdsmurarna
och skiff ertaket med kyrkans taktäckning. 1979 byggdes utanför
kyrkogården i nordost ett kombinerat förråd och garage efter ritningar
av arkitekt Per Rudenstam, Gislaved. 1991 omdanades ceremoniplatsen
till minneslund efter ett förslag av landskapsarkitekt
Gunilla Kärrdahl.