Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Eksjö kn, KRÅKSHULT 7:1 KRÅKSHULTS KYRKOGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Kyrkogårdens historik
Kråkshult kyrkogård anlades i samband med att den nya kyrkan uppfördes 1801-1802. Den gamla kyrkan hade legat på en mer eller mindre vattensjuk grund vilket borde ha lett till problem för stenbyggnaden och dess murars stabilitet. Man beslutade därför att uppföra den nya kyrkan på en säkrare plats och valde den plats där kyrkan står idag – en berghäll varifrån marken sluttar åt alla håll. För kyrkogården var man
därför tvungen att fylla ut med sand (som hämtades från Bellö) söder och sydost kyrkan för att få ett tillräckligt djup för begravningar. Huvudsakligen användes den södra delen av kyrkogården, norr om kyrkan i dess skugga begrovs endast självmördare som dessutom bars in åp kyrkogården över kyrkomuren – inte genom dess grindar. Detta skedde så sent som fram till 1920-talet. Platsen närmast kyrkan på södra sidan, som i vanliga fall är de mest populära just på grund av närheten till kyrkan, gick inte heller att utnyttja eftersom här gick berggrunden i dagern. För att kunna använda denna plats fick man spränga bort berget, något man troligen började med i slutet av 1800-talet. På grund av den ytliga berggrunden på kyrkogården blev det med tiden allt svårare att gräva om gravarna för att få plats med nya. Man köpte därför in ängsmarken öster om kyrkogården, sprängde bort berg och fyllde på med ny sand till ett djup av
två meter. Ritningar gjordes 1945 av Johannes Dahl i Tranås som även planerade in ett bårhus i södra delen. Norra delen av nya kyrkogården avsattes för allmänna gravar och södra för familjegravar. De ursprungliga ritningarna omarbetades då bland annat orienteringen av de allmänna gravraderna ändrades och 1955 kunde man inviga den nya kyrkogården. Samtliga gravar på denna del avsågs från början att sättas upp utan stenskoning och besås med gräs.
Efter kyrkogårdsutvidgningen lades även grusgravarna på äldre kyrkogården igen och besåddes med gräs. Även gångar inom kvarteren såddes igen liksom den grusgången längs med södra kyrkogårdsmuren. I slutet av §950-talet diskuterades även behovet av en ved- och materialbod. Den skulle uppföras bredvid sockenmagasinet direkt utanför södra kyrkogårdsmuren. Dock uppfördes den aldrig utan istället byggdes den bod som idag står nordost om kyrkan.
Beskrivning av kyrkogården gjord 1926 i Våra kyrkor och griftegårdar… Kyrkogården beskrivs
som en av de mindre i stiftet, med ett fåtal stenvårdar och istället desto fler trävårdar. Vårdarna
är resta med få och korta minnesrunor över de ”enkla arbetsmänniskor, som gått sin väg stilla
fram, utan att på något särskilt sätt väcka uppmärksamhet”. Kyrkogården präglas alltså främst
av enkla och anspråkslösa trävårdar. De enskilda vårdar som väcker uppmärksamhet är de av
sten, resta längst kyrkogårdsmuren, t ex den äldsta stenvården på kyrkogården, den över P. M.
Wistrand som begrovs 1855. Denna sten står fortfarande direkt norr om huvudingången till
kyrkogården. Den norra delen av kyrkogården har endast ett fåtal gravar, placerade längst i
väster längs kyrkogårdsmuren, eftersom berget här norr om kyrkan går nästan upp dagern och
djupet således inte tillåter några begravningar utan sprängning. De flesta gravvårdar som beskrivs
står längs med kyrkogårdens murar, medan de båda allmänna kvarteren som främst
innehöll trävårdar (kvarter 3 och 4) endast kortfattat beskrevs genom några olika minnesvärda
personer som ligger begravda där.