Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Aneby kn, LOMMARYD 5:1 LOMMARYDS KYRKOGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Lommaryds kyrkogård har medeltida ursprung men inget av den medeltida kyrkogården är idag
synligt ovan mark. Den medeltida kyrkogården var mindre än den nuvarande och exakt
utsträckning i förhållande till den nuvarande är osäkert. Av äldre fotografier framgår att
medeltidskyrkans bogårdsmur var kallmurad med natursten, en hög allé ledde från kyrkogårdens
västra ingång fram till kyrkans huvudentré i västra tornet, och att gravarna stod tätt på en gräseller
ängsmatta. Kyrkogårdens främsta utbredning är framför kyrkan, väster om denna. Av
arkivförteckning att döma finns det dokument över expropriering av tomter i samband med
kyrkobygget 1893, öster om den dåvarande kyrkogårdstomten.
Vid uppförandet av den nuvarande kyrkan 1894 omgestaltades även hela kyrkogården och
den fick i huvudsak sin utsträckning så som den idag har. Ett odaterat fotografi från tiden kort
efter sekelskiftet 1900, visar att kyrkogården är omgärdad av ett trästaket och därinnanför
häckar och en jämnt uppvuxen trädkrans.
På ett flygfoto från 1935 syns också att kyrkogården hade samma utsträckning som idag,
kyrkogården var omgärdad av en tät och jämn trädkrans. Från västra entrén till kyrkan stod fyra
höga almar på ömse sidor om mittgången. Inga rygghäckar syns till, men kvarteren var
omgärdade av täta och klippta häckar. Dessa häckar saknas på ett fotografi från 1931 varför de
bör ha tillkommit någon gång mellan dessa år. Innanför häckarna var kvarteren gräsbevuxna
och till stor del präglade av grusgravar. Innanför varje häckomgärdat kvarter fanns dock inga
grusgångar. Samtliga gravvårdar längs norra kyrkogårdsmuren öster om kyrkan var grusgravar.
Högresta gravvårdar dominerade annars i alla kvarter på kyrkogården, men längst ut på östra
delen fanns en del mindre gravvårdar utan grus. Kyrkan synes också vara helt omgiven av grus
in till väggarna