Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Aneby kn, LOMMARYD 5:1 LOMMARYDS KYRKOGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Lommaryds kyrkogård har medeltida ursprung men inget av den medeltida kyrkogården är idag synligt ovan mark. Den medeltida kyrkogården var mindre än den nuvarande och exakt utsträckning i förhållande till den nuvarande är osäkert. Av äldre fotografier framgår att medeltidskyrkans bogårdsmur var kallmurad med natursten, en hög allé ledde från kyrkogårdens västra ingång fram till kyrkans huvudentré i västra tornet, och att gravarna stod tätt på en gräs- eller ängsmatta.

Kyrkogårdens främsta utbredning är framför kyrkan, väster om denna. Av arkivförteckning att döma finns det dokument över expropriering av tomter i samband med kyrkobygget 1893, öster om den dåvarande kyrkogårdstomten.

Vid uppförandet av den nuvarande kyrkan 1894 omgestaltades även hela kyrkogården och den fick i huvudsak sin utsträckning så som den idag har. Ett odaterat fotografi från tiden kort efter sekelskiftet 1900, visar att kyrkogården är omgärdad av ett trästaket och därinnanför häckar och en jämnt uppvuxen trädkrans.
På ett flygfoto från 1935 syns också att kyrkogården hade samma utsträckning som idag, kyrkogården var omgärdad av en tät och jämn trädkrans. Från västra entrén till kyrkan stod fyra höga almar på ömse sidor om mittgången. Inga rygghäckar syns till, men kvarteren var omgärdade av täta och klippta häckar. Dessa häckar saknas på ett fotografi från 1931 varför de bör ha tillkommit någon gång mellan dessa år. Innanför häckarna var kvarteren gräsbevuxna och till stor del präglade av grusgravar. Innanför varje häckomgärdat kvarter fanns dock inga grusgångar. Samtliga gravvårdar längs norra kyrkogårdsmuren öster om kyrkan var grusgravar. Högresta gravvårdar dominerade annars i alla kvarter på kyrkogården, men längst ut på östra delen fanns en del mindre gravvårdar utan grus. Kyrkan synes också vara helt omgiven av grus in till väggarna.