Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Strömsund kn, FJÄLLSJÖ KYRKOJORD 1:9 FJÄLLSJÖ KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - FJÄLLSJÖ

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 229, år 1900: 2124, år 1995: 1227

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken, tidigast omnämnd 1535 (Styffe).

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger i skogsbygden i den västligaste delen av landskapet omkring dalgången utmed Fjällsjöälven, som tillhör Ångermanälvens vattensystem. Namnet Kyrkbacken i Sunnansjö kan tala för en äldre kyrka där. Den befintliga kyrkan ligger för sig utanför tätorten Backe på en höjd ovanför Fjällsjön. Norr om kyrkan ligger prästgården från 1800-talet.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Troligen medeltida träkyrka. Den var enligt ett sockenstämmoprotokoll 15 alnar lång och 9 1/2 bred, dvs cirka 9 x 5,7 meter. Enligt en uppgift från 1700-talet hade kyrkan en takryttare mittpå taket. En madonnabild från 1200-talet och ett senmedeltida altarskåp är bevarade.

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - II: Träkyrka, bestående av rektangulärt kyrkorum med sakristia i en smalare utbyggnad bakom koret samt ett torn, byggd 1818-21 av byggmästare Jon Mattsson.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Kyrkan är uppförd av dubbelt resvirke samt klädd med panel och senare isolerad, vilket gör att väggarna är nära 1,5 m tjocka. Fönstren är rundbågiga. Tornhuven är karnissvängd liksom lanterninens huv. Ingången går genom tornet. Kyrkorummet täcks av ett tunnvalv. Korväggen pryds av en målad skenarkitektur från 1800-talets slut. Vid en renovering 1863 insattes en ny predikstol. Innerväggar och tak kläddes 1902 med masonitplattor med fältindelning vid en restaurering av arkitekt Fritz Eckert, då också nya öppna bänkar med gavlar tillkom liksom ny altarprydnad med förgyllt kors och svepduk. År 1909 avlägsnades fasadernas spånbeklädnad och ersattes av brädfodring, samma år byggdes ett litet arkivrum till vid sakristian. 1933 fick kyrkan en altartavla av Olle Hjortzberg i samband med att den skenarkitekturen från 1800-talet målades över. Masonitskivorna togs bort 1974-75 av arkitekt Hans Thunell, då också arkitekturmålningen i koret kom till heders. I stället för Olle Hjortzbergs altartavla, som flyttades till södra väggen, sattes det senmedeltida altarskåpet upp i koret och nya bänkar installerades. En predikstol från 1600-talet finns bevarad i sakristian (vägledningen). Den nuvarande predikstolen från 1863 har haft den i Bjärtrå som förebild. Orgelfasaden härrör från 1882.

Dopfunt av trä i nygotisk stil. Kyrkans äldsta föremål är en 1200-talsmadonna av norsk-engelsk typ samt ett senmedeltida altarskåp med målade dörrar och Kristus som Smärtoman i corpus. Madonnan kan vara tillverkad i Norrland eller Tröndelagen på 1200-talet men går stilmässigt tillbaka på engelsk 1100-talsskulptur.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 1998.