Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Västervik kn, GLADHAMMARS KLOCKARBOL 1:1 GLADHAMMARS KYRKOGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - GLADHAMMAR

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 1063, 1900: 2393, 1995: 1573

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken. Västrum utbruten 1622.

LÄGE OCH OMGIVNING -
Den nya kyrkan ligger avskilt på en höjd i odlingslandskapet 500 m norr om Kyrksjön och 100 m nordväst om den gamla kyrkan och begravningsplatsen. Mellan kyrka och begravningsplats finns en äldre skolbyggnad och lärarbostad. Skolan används nu som församlingshem. Nära kyrkan ligger också några egnahemshus av 1970-talskaraktär, varav ett uppfört som tjänstebostad för församlingens präst, men numera sålt. Gladhammar ligger sydväst om Västervik. Socknen utgör riksintresse.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: (belägen på annan plats: GLADHAMMARS GRAVKAPELL). Den rivna träkyrkans utseende är känt genom flera avbildningar. Byggnaden som sannolikt var från medeltiden utgjordes av ett rektangulärt långhus och ett smalare, rakslutet kor (proportionerna kan tyda på att koret i ett senare skede förlängts mot öster). Kyrkan hade också sakristia av sten i norr och ett vapenhus av trä i väster, av okänd ålder. Kyrkans väggar var invändigt vitlimmade medan taken i såväl långhus som kor pryddes av rikt utformade målningar, troligen från 1700-talet. Kyrkan revs 1889, på kyrkans plats uppfördes 1963 ett begravningskapell

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING: II: Den nuvarande kyrkan uppfördes i tegel 1883-86 efter ritningar av arkitekt Ernst Jacobsson. Kyrkan är orienterad i sned nord-sydlig riktning. Den har korsformig struktur med oktogonal korsmitt, ett rakslutet korparti i norr med bakomliggande sakristia samt torn i söder.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Välbevarad exteriör med inslag av nyromanska och nygotiska motiv. Fasader av blottat, handslaget tegel på en sockel av släthuggen granit. Fönsteröppningar i två våningar, höga rundbågiga i bottenplan, rundfönster ovanför. Oktogonal lanternin med kolonettgalleri och krönande huv. Exteriören domineras av tornet med sina kraftiga hörnpilastrar, krönta av småtorn, och sin resliga, tvådelade spira.
Tornspiran är täckt med kopparplåt, övriga takfall med gråmålad plåt. Huvudingångar via torn och korsarmar, genom rundbågiga portaler. En läktare går runt kyrkorummet, buren av åtta gjutjärnspelare, avbruten endast i norr mot den korsarm som rymmer korpartiet. Ovan läktarplan bär gjutjärnspelarna en rundbågig arkad, på vilken lanterninen vilar. Interiören är arkitektoniskt välbevarad, men en restaurering 1950, efter förslag av arkitekt Arre Essén har utslätat flera av de ursprungliga detaljerna, bl a genom att innertaket kläddes med fiberplattor.
Kyrkorummet ommålades då i en gråvit färgskala. Inredningen är i allt väsentligt samtida med byggnaden. Altare med Thorvaldsens Kristus mot blå fond. Åttkantig predikstol. Öppen bänkinredning.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR - Dopfunten från 1677 härrör från den gamla kyrkan.

Uppgifterna är sammanställda av Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2000.