Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Uppsala kn, FÅLHAGEN 36:1 ALMTUNAKYRKAN

 Anlaggning - Historik

Historik
HISTORIK FRÅN BYGGNADSREGISTRET - Almtunakyrkan i Uppsala ligger i stadsdelen Fålhagen strax öster om centrum och i ett område med hyreshusbebyggelse från 1940-talet. Kyrkan invigdes 1959. Den är ritad av Peter Celsing och inrymd i en stor anläggning av mörkbrunt, hårdbränt Helsingborgstegel med församlingslokaler och bostäder. Huvudplanet med kyrkorummet ligger en halv våning ovan marknivån, som är bortschaktad till souterrängnivå utmed tre sidor. Från söder, vid den fjärde sidan och från Torkelsgatan, för en bred trappa upp till en gård mellan två byggnadskroppar. I en del av den västra är kyrkan inrymd. Grundplanen formar en rektangel. Koret är förlagt till norr. Sakristian är inrymd i nordöstra hörnet. Ingången i sydöstra murpartiet är byggd vid öppna gluggar för kyrkklockorna och leder in till ett vapenhus. Kyrktaket sluttar något mot väster.
Även interiörens murar utgörs av mörkt tegel förutom sidan mot gården; här är väggen glasad. Den enskeppiga salen täcks av tre längsgående tunnvalv av träpanel. Inredningen är av japansk ek och komponerad av Celsing själv, även orgelfasaden. Altarväggen har en triptyk från 1963 av Ragnar Johansson. Under fastan hänger här ett annat verk av samme konstnär.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1999

HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Anläggningens huvudplan ligger en halv våning ovan markytan, som i sin tur är undanschaktad till souterrängvåningsnivå längs tre sidor för fönsterfasader i källarvåningen. Mot gatusidan, den fjärde, öppnar sig en gård mellan de jämnhöga byggnaderna för kyrka och församlingshus med två bostadsvåningar över gården. En bred trappa i muren för upp till gården mot en hushög murfond med kyrkklockorna i slitsar intill kyrkdörren längst bort i hörnet. Entrégården bildar en sluten plats avskärmad från närliggande bostadsbebyggelse. Dolda takfall över fasadmurar av mörkbrunt tegel som präglar även interiören. Kyrkorummets tak består av tre längsgående tunnvalv av träpanel på limträbalkar. Det södra valvet rymmer vapenhus med trappa till underliggande församlingslokaler, sidoskepp med smårutat glasparti mot gården och sakristia med egen ingång.

Källa: Illerstad, Lennart: Nya Svenska kyrkor. D1, Svealand. 1990