Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Tanum kn, FRESSLAND 1:14 MO KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995: MO
BEFOLKNINGSTAL år 1805: 692, år 1900: 1029, år 1995: 368

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrka eller kapell har funnits sedan medeltiden, med troligt läge på annan plats. Den medeltida kyrkan finns skriftligt belagd i biskop Eystens visitationsbok 1391 och har möjligen legat på Ramtvetsmon öster om Södra Bullaresjön.

Den befintliga kyrkan ligger högt och fritt på en plan tomt. Läget är avskilt, något hundratal meter väster om Södra Bullaresjön. Kyrkan är belägen på ett impediment i ett begränsat område odlingsmark. En äldre stallbyggnad, nu förråd, återfinns i anslutning till kyrkogården i norr. I övrigt består socknen mest av kuperad skogsmark. Mo socken ligger ca 15 km öster om Tanumshede.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Medeltidskyrka av okänd utformning. Riven, när ny kyrka uppfördes, troligen på annan plats.

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - II: Den nuvarande träkyrkan uppfördes 1664 och består av långhus och smalare kor (med avskärmad sakristia i öster) och torn i väster; på korets norra sida finns ett pannrum, tillbyggt i senare tid.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Kyrkans exteriör och interiör har sedan byggnadstiden i vissa avseenden ändrat karaktär. Långhuset täcks utvändigt av ett sadeltak, valmat över koret, invändigt av ett tunnvalv med bindbjälke mellan kor och långhus. En restaurering med stilförändringar ägde rum 1823-24. Vid en restaurering 1893 kläddes innerväggarna med panel. Vissa äldre inventarier kasserades. Sin nuvarande karaktär erhöll kyrkan vid en restaurering 1956 under ledning av arkitekt Georg Rudner och konservator Carl Otto Svensson. Ny tornspira byggdes. Den invändiga panelen borttogs varvid timmerstockarna laserades och dekorerades med stänkmålning. I samband med restaureringen anskaffades flera nya inventarier. Som ersättning för den äldre altaruppsatsen, en kopia av Thorvaldsens Kristus, insattes några år senare en oljemålning från 1968 av Joel Mila. 1956 byggdes den öppna bänkinredningen och detta årtal står också på en inskriptionstavla på läktaren i väster.

Dopfunt av täljsten, 1300-tal. Tronande madonna, 1100-tal. Rester av målning, troligen från 1600-talet. Restaurerad 1956. Sankt Mikael, "Mickel i Moo". Stående; höger arm och drakens huvud saknas. Norskt arbete från 1200-talet. Restaurerad 1956.
Kristus från altarkrucifix, trä, troligen 1500-talsarbete. Armar saknas.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 1996.