Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Nybro kn, ÖRSJÖ 1:56 ÖRSJÖ KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Vid det kapell som fanns i Örsjö långt innan kyrkan byggdes, ska även en kyrkogård ha
funnits. I samband med grävarbeten i anslutning till platsen ska skelett ha påträffats vid flera
tillfällen. Första gången var i samband med byggandet av järnvägen mellan Nybro och
Emmaboda 1872-1874. Andra gången ska ha varit i samband med ett vägbygge 1934-35. De
skelett som påträffades vid detta tillfälle ska ha samlats i en stor grop i närheten av åsen. Var
denna låg är inte känt. År 1942 kom platsen att omfattas av kulturminneslagen. Trots det
fortsatte man att hämta grus ur åsen under hela 1950-talet. De skelettdelar som påträffades
under denna period gravsattes på kyrkogården som idag omger Örsjö kyrka. Dessa kvarlevor
samlades inte på någon särskild plats utan lades ner i gravar som öppnats för begravningar.
De finns därför spridda över kyrkogården. Sedan 1995 markeras platsen där kapellet ska ha
legat med ett kors av ek och här hålls sommartid friluftsgudstjänster.
Den kyrkogård som idag omger Örsjö kyrka planerades och inhägnades i samband med att
kyrkan byggdes. Några ritningar eller uppgifter om vem som låg bakom kyrkogårdens
planläggning har inom ramen för detta arbete inte kunnat återfinnas. Att det fanns en plan
förefaller dock troligt. Kyrkogården har en medveten anläggningsform som skapats utifrån
platsens förutsättningar och den hexagonala kyrkobyggnaden. I museets samlingar finns två
äldre fotografier av kyrkan på vilka man kan ana delar av kyrkogården. Tyvärr är inte bilderna
daterade men de är troligen från 1900-talets början. Den ena bilden, som förefaller vara äldst
av de två, visar kyrkan från sydost. Man kan här se att den mur som omgärdar kyrkogården i
öster liksom de dubbla smidesgrindarna är på plats. Man kan också ana att det pågår någon
sorts arbeten nordost om kyrkan för där ligger högar av jord. På den andra bilden ser man
kyrkan från norr. På kyrkogården syns nu flera höga gravvårdar. Mitt i kyrkogårdens
omgärdning i norr fanns vid den här tiden en ingång. Fram till ingången bestod omgärdningen
av en stensockel och ovan på den en planterad häck. Efter ingången, mot nordväst, fanns vad
som på bilden förefaller vara ett spjälstaket och innanför detta en hög häck. De lönnar som
idag står i kyrkogårdens trädkrans är på bilden ca 15-20 år gamla.
I länsmuseets samlingar finns också en samling flygfotografier från 1950. Dessa ger en god
överblick över kyrkogårdens utseende vi den här tiden. Förutom de gångar runt kyrkan och till
kyrkogårdens ingångar som finns kvar än idag var gångar anlagda mellan varje rad av
gravvårdar, såväl köpta som allmänna gravplatser. Samtliga köpta gravplatser var belagda
med grus och omgärdade av låga häckar eller stenramar. Gångarna och de grusbelagda
gravplatserna såddes in år 1963-64. Gravvårdarna närmast kyrkan, i kvarter A, hade tidigare
varit vända mot landsvägen i norr. Nu vändes de in mot kyrkogården istället. I
linjegravsområdet i kvarter C anlades rabatter med rosor. Dessa är idag bort.
Kyrkobranden och återuppbyggnaden av kyrkan påverkade också kyrkogården. Gravvårdar
fick tillfälligt flyttas och rengöras. När kyrkan återuppbyggdes gjordes gångarna till kyrkans
ingång långsluttande. Framför ingången fylldes ett område upp och en öppen plats skapades.
Både gångar och den öppna platsen belades med kalkstensplattor.
År 1982 utvidgades kyrkogården. Eftersom ingen lämplig mark fanns i direkt anslutning till
kyrkan och kyrkogården gjordes detta ca 200m nordost om kyrkan. I samband med detta
byggdes också nya ekonomibyggnader. På den nya kyrkogården placerades ett krucifix av trä
tillverkat av konstnärinnan Eva Spångberg, Gamla Hjälmseryd. En minneslund anlades 1997.
En uppställningsplats för gravvårdar som tagits bort från kyrkogården skapades 1996. Tanken
var först att placera den i slänten vid kyrkans västra ingång men den förlades slutligen i
anslutning till kyrkogårdens nordvästra ingång. Under senare år har några av de gamla
lönnarna i kyrkogårdens trädkrans tagits ner och ersatts av nya träd av samma sort.