Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stenungsund kn, JORDHAMMAR 3:3 ÖDSMÅLS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995: ÖDSMÅL
BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 1282, år 1900: 1670, år 1995: 2325

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger enskilt på ett lågt impediment i odlingsmarken. Ödsmåls prästgård med pastorsexpedition är belägen ca 350 m öster om kyrkan. Till kyrkomiljön hör även kyrkstallar. Kyrkans läge är fritt och tämligen centralt i den öppna dalgång med odlingsmark som löper från Askeröfjorden mot nordost. Närheten till kusten är också påfallande. Till kyrkomiljön hör ett församlingshem (1991), i öster, samt kyrkstall strax norr om kyrkan. Ödsmåls socken ligger i mellersta Bohuslän och gränsar mot Halse- och Askeröfjordarna, strax norr om Stenungsund.
RASERAD KYRKA / RUIN I: Medeltidskyrka av sten med smalare kor. Enligt inventeringen 1830 var valvet rikt på målningar av bibliska motiv (ATA). Ny klockstapel, utvidgade fönster samt ny kyrkdörr 1772. Vapenhus av trä vid västra gaveln. Betydligt renoverad 1771-1774. Riven i samband med att ny kyrka uppfördes ett stycke nordväst om den gamla.
DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - II: Den nuvarande kyrkan uppfördes 1865-66 efter ritningar av konduktören vid ÖIÄ Edvard von Rothstein. Den består av ett enskeppigt långhus med polygonalt korutsprång mot väster, vars västligaste parti ursprungligen fungerade som sakristia samt ett torn i öster. Tornets bottenplan fungerar som vapenhus. Även östpartiet med kyrkans huvudportal i ett framspringande murparti har flersidig form. Här inryms utbyggda trapplopp.
EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Kyrkan präglas av både nyklassicism och nygotik. Exteriören har vitputsade fasader genombrutna av kopplade fönsteröppningar i långhuset och högsmala enkelfönster i korutsprånget; långhusportalerna markeras med framskjutande murpartier och stora, ovanförställda rosettfönster. Långhuset täcks av ett sadeltak, tornet med en kopparklädd spira. Interiören präglas helt av nyklassicism. Den har under senare tider genomgått omgestaltningar och ändrad färgsättning. Långhuset täcktes från början av en öppen takstol. Det nuvarande tunnvalvet byggdes 1932-36. Övergången mot högmurarna är dekorerad med ett marmorerat listverk. En vid, rundbågig korbåge öppnar sig mot koret och dess ribbvalv med dekorativa halvkolonner. Polygonens murar har markerade blindfält. Den ursprungliga altaruppsatsen utgörs av ett kors med törnekrona och svepduk. Sedan 1944 är den delvis dold bakom altartavlan, en målning på duk av Saga Walli. Samma konstnärinna har utfört målningen på predikstolen från 1866. Kyrkans öppna bänkinredning ombyggdes 1932-36 och erhöll raka gavlar. Orgelläktaren däremot är från kyrkans byggnadstid. Barriärens dekorativa måleri utfördes 1946 av Saga Walli. 1971 borttogs de bakre bänkraderna och utrymmen inreddes under läktaren för sakristia, förrättningsrum m m. efter ritningar av Barbro Gammelgård.
Krucifix av trä, 1400-tal. Dopfunt av ek, snidad 1901 av Albert Johansson, Kärrstegen.
Delar av gamla kyrkans läktarbröstning, oljemålningar på ek, utförda 1774 av Johan Christopher Weisstern, Göteborg. Monterade under läktaren, på ömse sidor om mittgången.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 1996.