Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stenungsund kn, SPEKERÖDS PRÄSTGÅRD 3:1 SPEKERÖDS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995: SPEKERÖD
BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 994, år 1900: 1321, år 1995: 987

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger enskilt på Spekeröd prästgårds mark. Pastorsexpeditionen är belägen sydost om kyrkan, ca 300 m bort. Här ligger också församlingshemmet. Läget ansluter till dalgången med öppen odlingsmark som leder ned mot Hakefjorden i sydväst. Spekeröds socken ligger i södra Bohusläns kustbygd, sydost om Stenungsund.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den till sin kärna medeltida kyrkan har genomgått ett flertal förändringar under seklernas lopp. I våra dagar har kyrkan korsformad plan, ett tresidigt avslutat kor i öster, en sakristia i vinkeln mellan koret och norra korsarmen samt ett västtorn. Murarna är av gråsten förutom dem i korsarmarna och sakristian som är av tegel. Tornet har träväggar. Kyrkans äldsta del utgörs av långhuset väster om korsarmarna. Här ingår sannolikt medeltida murpartier. Kyrkans utformning i öster är inte känd. Det nuvarande korpartiet tillkom vid en ombyggnad 1734- 35. Nästa byggnadsetapp innebar att tornet uppfördes, möjligen på platsen för ett äldre torn. Olika uppgifter föreligger huruvida det nya tornet byggdes 1742 eller 1864. De breda korsarmarna och sakristian tillbyggdes 1905, efter ritningar av arkitekt Adrian Crispin Peterson.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Korsarmsgavlarna formgavs 1905 enligt Petersons ritningar med utskjutande portalomfattningar, svängda murkrön och rosfönster i röstena. De rundvälvda fönsteröppningarna erhöll segmentformade överstycken. Restaureringen 1926, efter förslag av arkitekterna Axel Forssén och Gustaf Ljungman, innebar i flera avseenden en förenkling av dessa detaljer. Korskyrkan täcks av sadeltak, valmat i öster. Den karnisformade huven kröns av en kort spira. Ingång i väster via tornets bottenvåning, som fungerar som vapenhus. Portaler för menigheten byggdes 1905 även i mittpartiet av korsarmarnas nord- och sydmurar. Även interiören härrör i nuvarande form i huvudsak från restaureringen 1905. Interiören täcks av ett trätak, indelat i kassetter. Vid restaureringen 1926 konserverades och återuppsattes flera av kyrkans äldre inventarier. Den arkitektoniskt uppbyggda altaruppsatsen i barock har som centralmotiv tre målningar åtskilda av marmorerade kolonner. En inskrift över den mellersta tavlan upplyser bl a om att tavlan stofferades, dvs ramverket målades, 1671 av Arnoldo du Bois. Triumfkrucifixet på ena muren har möjligen hört till ett korskrank eller haft annat underlag. Korset är ett provinsiellt eller i alla fall norskt arbete från tiden omkring 1500, kanske efter förebild från Lübeck. Predikstolen i barock snidades troligen på 1670-talet. Huvudparten av den öppna bänkinredningen härrör från 1905.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 1996.