Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Mörbylånga kn, SEGERSTAD 1:1 M.FL. SEGERSTADS FYRPLATS

 Anlaggning - Historik

Historik
HISTORIK FRÅN BYGGNADSREGISTRET - Segerstads kyrka består av ett rektangulärt kyrkorum med kor och utbyggd sakristia i öster samt torn i väster. den nyklassicistiska byggnaden av förhållandevis små proportioner ersatte 1839 en 1100-talskyrka, vars grundmurar ligger kvar under den nya kyrkans golv. Den av Peter Isberg uppförda kyrkan motsvarar inte de vid Överintendentsämbetet av Robert v Brouhn upprättade ritningarna.

Ingångar till kyrkorummet i väster och mitt på sydfasaden. Rundbågiga fönsteröppningar genombryter de vitputsade murarna. Sakristia och långhus har sadeltak, tornet kröns av en lanternin. Exteriören har endast genomgått smärre förändringar sedan byggnadstiden. Det inre av kyrkan, täckt av ett trätunnvalv, har förändrats i större utsträckning, särskilt vad gäller östpartiet. Den ursprungliga altarpredikstolen upplöstes 1950 och ersattes av en altaruppställning med altartavla av Einar Forseth. Predikstolen flyttades till nordväggen.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1995

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Beslut fattades 1832 att bygga en ny kyrka 1838 öster om den medeltida kyrkans östtorn, som man avsåg att behålla. En helt ny kyrka uppfördes dock 1839 av byggmästaren Peter Isberg på den gamlas plats. Förmodligen låg lokalt upprättade ritningar till grund för kyrkans utformning, som ej motsvarar de vid ämbetet av Robert V Brouhn upprättade ritningarna. Den nya kyrkan invigdes 29 oktober 1843 av prosten Pehr Dahlström.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt kyrkorum med kor och utbyggd sakristia i öster samt torn med huvudingång i väster. Även ingång till kyrkorummet mitt på sydfasaden. I senare tid upptagen ingång till sakristian från norr. Murarna är uppförda av kalksten, putsade och avfärgade i vitt med röda dörromfattningar. Enkupigt tegeltak. Torn och lanternin plåtklädda.

EXTERIÖR - De av Isberg byggda Ölandskyrkorna avviker ofta från de av K Majt fastställda ritningarna och exteriören överensstämmer i detta fall ej med någon återfunnen ritning. Fönstren är fler till antalet, portalerna annorlunda, takresningen brantare m.m. och lanterninens utformning följer det lokala mönstret. Endast smärre förändringar har skett sedan byggnadstiden. Ett lunettfönster har igen murats på korväggen, en sakristieingång har tillkommit och lanterninen kopparklätts.

INTERIÖR - Östpartiet har kraftigt förändrats i och med att altarpredikstolen upplöstes 1950. I dess ställe tillkom en ny altaruppställning med altartavla av Einar Forseth, medan predikstolen flyttades till nordväggen. Predikstolen, som ursprungligen övertogs från den gamla kyrkan, utfördes 1765 av Claes Wahlberg. Bänkinredningen är delvis ursprunglig. Läktaren härstammar från kyrkans byggnadstid, medan orgelfasaden tillhör 1881 års orgel.
Ursprungligen var interiören och inredningen målad i vitt, pärlgrått och guld.

Källa: Kyrkobyggnader 1760-1860. Del 2, Småland och Öland. 1993